Круїзний туризм в Україні: тенденції та перспективи розвитку
КРУЇЗНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

CRUISE TOURISM IN UKRAINE: TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Ірина АНТОНЕНКО,

доктор економічних наук,
Київський національний торговельно-економічний університет

Iryna ANTONENKO,
Doctor of Economics,
Kyiv National University of Trade and Economics

Ірина МЕЛЬНИК,

кандидат економічних наук,
Київський університет туризму, економіки і права

Iryna MEL’NYK,
Ph.D. in Economics,
Kyiv University of Tourism, Economics and Law

У статті аналізується ринок круїзного туризму в Україні й здійснюється порівняння етапів формування круїзного туристичного продукту основними учасниками ринку дивізіону «УДП-пасфлот» та компанії «Червона рута». Дослідження показали, що робота дивізіону «УДП-пасфлот» є ефективною за рахунок співпраці з круїзними операторами, які, фрахтуючи судна, самостійно формують круїзний туристичний продукт та здійснюють його продаж; на діяльність «Червона рута» більше впливають загальноекономічні чинники, оскільки компанія сама визначає маршрути круїзного туристичного продукту та здійснює їх просування на ринок.
За методом SPACE-аналізу проведено зважену оцінку критеріїв діяльності та спроектовано вектор рекомендованої стратегії в системі координат SPACE дивізіону «УДП-пасфлот» і компанії «Червона рута». Стратегія «Червона рута» відповідає активній продуктовій політиці, що характеризує інноваційну сприйнятливість через необхідність впровадження інноваційного круїзного туристичного продукту на традиційних та нових для компанії сегментах ринку. Стратегія «УДП-пасфлот» є більш консервативною, що визначається через поліпшення круїзного туристичного продукту, включаючи посилення контролю за якістю обслуговування та безпекою під час подорожі.
Визначено, що в Україні хоча й розвивається переважно в’їзний круїзний туризм, однак флот застарілий, а модернізація круїзної інфраструктури вимагає великих вкладень. При цьому круїзний туризм має значний потенціал розвитку, міжнародні круїзні оператори готові співпрацювати та інвестувати кошти в його розвиток, але недосконалість українського законодавства, відсутність різноманітних форм державно-приватного партнерства, нерозуміння владою перспектив, що може дати туристична галузь в цілому, змушують не конкурувати, а виживати компаніям, що надають послуги круїзного туризму.

In the article the Ukrainian market of cruise tourism has been analysed, and the stages of cruise tourist product formation by leading market players, “UDP-pasflot” division and “Chervona Ruta” company, have been compared. The research suggests that the operation of “UDP-pasflot” is efficient due to cooperation with cruise line operators which by freighting ships form cruise tourist product and sell it on their own. The operation of “Chervona Ruta” company is affected by general business factors, since the company itself sets up the routes of cruise tourist product and markets them.
Based on the SPACE-analysis method, the windowed estimate of operation criteria has been made, and the vector of recommended strategy for “UDP-pasflot” division and “Chervona Ruta” company has been projected within the SPACE coordinates frame. The strategy of “Chervona Ruta” company corresponds to the active product line policy that characterizes the innovative receptivity due to the necessity to implement an innovative cruise tourism product within traditional market sectors and the ones being new for the company. The strategy of “UDP-pasflot” division is rather conservative, that is defined through the improvement of cruise tourist product, including service quality and travel security surveillance.
While the inbound cruise tourism is more common for Ukraine, the fleet is out-of-date, the modernization of cruise infrastructure requires considerable investment, the cruise tourism has a significant development potential and the international cruise lines operators are ready to cooperate and invest funds in its development, but the imperfection of Ukrainian legislation, the lack of various forms of public-private partnership, failure of authorities to understand the prospects of tourism field force the companies providing cruise tourism services not to compete, but to survive.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали