Зміст № 5 (355) травень 2016 року
ЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


РЕКТОРУ ЛЬВІВСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПЕТРУ КУЦИКУ – 50!

LVIV UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS RECTOR PETRO KUTSYK CELEBRATING HIS 50th ANNIVERSARY

ПОДІЇ
EVENTS


КРАЇНА ПОТРЕБУЄ РАДИКАЛЬНИХ РЕФОРМ
1-2
THE COUNTRY NEEDS RADICAL REFORMS

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Тетяна КРИЧЕВСЬКА
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ: ЛОГІКО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ
4
Tetiana KRYCHEVSKA
MONETARY POLICY AS PART OF SOCIAL CONTRACT: THE LOGICAL AND HISTORICAL ANALYSIS

Тетяна СТРОЙКО, Дмитро ДУШЕЙКО
ОЦІНКА ЯКОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ ІНДЕКСУ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
12
Tetiana STROYKO, Dmytro DUSH
QUALITY RATING OF UKRAINIAN INSTITUTIONAL ENVIRONMENT IN THE SYSTEM OF THE GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

Інна КРЮКОВА, Сергій ПРИЙМУК
ТЕЛЕПОРТАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
19
Inna KRIUKOVA, Serhiy PRYIMUK
TELEPORTATION OF SOCIO-ECONOMIC RESPONSIBILITY OF THE STATE IN UKRAINE

Світлана РАДЗІЄВСЬКА
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ
23
Svitlana RADZIYEVSKA
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE TRANSFORMATION OF FOREIGN TRADE RELATIONS OF UKRAINE

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР
FINANCIAL SECTOR


Едуард РОМАНЮТА
ПОДАТКОВІ ЕФЕКТИ ВІД ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
30
Eduard ROMANYUTA
TAX EFFECTS FROM EUROPEAN INTEGRATION DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ECONOMY

Наталія КУЦЬ
ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ
34
Nataliya KUTS’
BANKING INSTITUTION’S FINANCIAL RELIABILITY AND METHODS OF ITS MEASURING

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
LAND RELATIONS


Антон ТРЕТЯК, Валентина ТРЕТЯК, Олександра КОВАЛИШИН, Наталія ТРЕТЯК
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
38
Anton TRETIAK, Valentyna TRETIAK, Oleksandra KOVALYSHYN, Nataliya TRETIAK
IMPROVEMENT OF THE TECHNIQUE OF RURAL LANDS ASSESSMENT IN UKRAINE

Оксана САКАЛЬ
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ОСУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
41
Oksana SAKAL’
PRIORITY DIRECTIONS OF DRAINED LANDS USING IN UKRAINE

Ірина НОВАКОВСЬКА
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКОГО УСТРОЮ МІСТ І ВПОРЯДКУВАННЯ ЇХ ТЕРИТОРІЙ
ДЛЯ МІСТОБУДІВНИХ ПОТРЕБ
46
Iryna NOVAKOVSKA
THEORETICAL ASPECTS AND OPTIMIZATION MECHANISMS OF TOWN LAND-UTILIZATION SYSTEM AND REGULATION OF THEIR TERRITORIES FOR TOWN-PLANNING NEEDS

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
NATURE MANAGEMENT


Тарас МИКЛУШ
КОМПЛЕКСНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ
51
Taras MYKLUSH
COMPLEX NATURE MANAGEMENT: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES AND INSTITUTIONAL PRECONDITIONS

Олександр ДЗЮБЕНКО
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
54
Oleksandr DZYUBENKO
INVESTMENT AND INNOVATIVE PROVISION OF DEVELOPMENT OF FORESTRY UNDER MODERN CONDITIONS

ТЕОРІЯ ТА ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА
THEORY AND APPLIED ECONOMICS


Билал АЛИЕВ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
57
Bilal ALIYEV
METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF INNOVATION PROJECTS ASSESSMENT

В’ячеслав ДИБА
УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ТЕОРІЯ ТА ОБЛІК
62
Vyacheslav DYBA
MANAGEMENT OF INTANGIBLE ASSETS’ VALUE: THEORY AND ACCOUNTING

Олександр ТУР
ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
68
Oleksandr TUR
PRIORITIES OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES STRATEGIC DEVELOPMENT


Друкувати
Найбільш популярні матеріали