Пріоритети стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості
ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

PRIORITIES OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES STRATEGIC DEVELOPMENT

Олександр ТУР,

аспірант,
Національний університет харчових технологій, Київ

Oleksandr TUR,
Postgraduate student,
National University of Food Technologies, Kyiv

У статті розкриваються теоретико-методологічні підходи до стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості в умовах масової втрати українськими товаровиробниками традиційних для себе зовнішніх ринків. Пропонується авторський підхід до формування пріоритетів стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості крізь призму входження в інтегровані підприємницькі об’єднання з метою збереження виробничо-технічного та трудового потенціалу суб’єкта господарювання. На основі аналізу зрушень у динаміці виробництва харчових продуктів та напоїв у Полтавській області виявлено значні перспективи активізації процесів злиття та поглинання як необхідної передумови адаптації до нового формату поведінки на зовнішніх ринках харчових продуктів.

In the article the theoretical and methodological approaches to strategic development of food industry enterprises in the context of Ukrainian manufacturers losing usual foreign markets have been revealed. The author’s approach to forming priorities of strategic development of food industry enterprises by entering into integrated entrepreneurial associations in order to save production and technical and labour potential of a business entity. Based on the analysis of changes of the dynamics of food and beverages production in Poltava region, the considerable prospects of activation of the processes of mergers and acquisitions as an imperative precondition to adapting for a new format of behaviour at foreign food markets have been revealed.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали