Управління вартістю нематеріальних активів: теорія та облік
УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ТЕОРІЯ ТА ОБЛІК

MANAGEMENT OF INTANGIBLE ASSETS’ VALUE: THEORY AND ACCOUNTING

В’ячеслав ДИБА,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

Vyacheslav DYBA,
Ph.D. in Economіcs,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

У статті досліджено теорію управління вартістю нематеріальних активів та особливості обліку. Проаналізовано основні етапи процесу управління нематеріальними активами, що дозволить систематизувати процес управління. Обґрунтовано концепції оцінки вартості нематеріальних активів, що допоможе розглядати вартість з урахуванням пріоритетів оцінки. На основі аналізу сучасних досліджень розмежовано теорії оцінок вартості нематеріальних активів, які визначають різні умови оцінки.
Систематизація підходів до визначення видів вартості нематеріальних активів підприємства за нормативним джерелом тлумачення та функціональним призначенням дозволила вдосконалити теоретико-методичну базу оцінки.

In the article the theory of intangible assets’ value management and peculiarities of their accounting have been studied. The stages of intangible assets’ management process have been analysed which allows to systematize the management process. The concepts of intangible assets’ value estimation have been proven which allows observing the value considering the priorities of evaluation. The theories of intangible assets’ value evaluation are differentiated. They show different conditions of estimation.
The systematization of approaches to the determination of types of intangible assets’ of an enterprise based on regulatory source of interpretation and function allowed to improve the theoretical and methodological basis of evaluation.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали