Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку лісового господарства в сучасних умовах
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

INVESTMENT AND INNOVATIVE PROVISION OF DEVELOPMENT OF FORESTRY UNDER MODERN CONDITIONS

Олександр ДЗЮБЕНКО,

кандидат економічних наук,
Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства

Oleksandr DZYUBENKO,

Ph.D. in Economics,
Cherkasy regional department of forestry and hunting sectors

У статті обґрунтовано доцільність нарощення потенціалу інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку окремих ланок лісового сектору в умовах євроінтеграції та поглиблення інституціональних перетворень. Визначено основні напрями прискорення процесів інвестиційно-інноваційного забезпечення розширеного відтворення лісоресурсного потенціалу та модернізації лісогосподарської інфраструктури шляхом імплементації інструментів Спільної аграрної політики Європейського Союзу в частині підвищення конкурентоспроможності сільського та лісового господарства, встановлення партнерських відносин між постійними лісокористувачами та суб’єктами приватного підприємництва, формування інтегрованих підприємницьких об’єднань та інституціоналізації іпотечно-заставних операцій. Розкрито вагомість нарощення інвестиційного потенціалу лісового господарства як важливої передумови соціально-економічного піднесення сільських депресивних територій.

In the article the expediency to increase the potential of investment and innovative provision of development of certain chains of forestry sector under the Euro-integration conditions and deepening of institutional transformations has been substantiated. The main trends of acceleration of the processes of investment and innovative provision of expanded reproduction of forest and resource potential and modernization of forestry infrastructure by means of implementation of the tools of the Common Agricultural Policy of the EU in terms of increasing competitiveness of rural and forestry economy, establishment of relations of partnership between permanent forest users and private businesses, formation of integrated entrepreneurial associations and institutionalization of mortgage and hypothecary operations have been defined. The ponderability of increasing investment potential of forestry sector as an important precondition for social and economic growth of rural depressed territories has been revealed.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали