Пріоритетні напрями використання осушених земель в Україні
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ОСУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

PRIORITY DIRECTIONS OF DRAINED LANDS USING IN UKRAINE

Оксана САКАЛЬ,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Oksana SAKAL’,

Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

У статті подано результати дослідження пріоритетних напрямів використання осушених земель з урахуванням існуючих в Україні еколого-економічних і соціальних обмежень та перспектив землекористування. Охарактеризовано стан світового ринку льонопродукції та місце України у глобальному льоновиробництві. Визначено перспективи використання біомаси, зокрема вторинних відходів льоновиробництва, як відновлюваного джерела енергії. Обґрунтовано передумови ренатуралізації осушених земельних ділянок.

In the article the results of the study of priority directions of drained lands using in view of existing in Ukraine ecological, economic and social constraints and prospects for land management have been presented. The state of world flax market and the place of Ukraine within the global flax production have been characterized. The trends of biomass utilization, namely secondary wastes of flax production as a renewable source of power have been determined. The preconditions for renaturalization of drained land zones have been substantiated.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали