Фінансова надійність банківської установи та методи її оцінки
ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ

BANKING INSTITUTION’S FINANCIAL RELIABILITY AND METHODS OF ITS MEASURING

Наталія КУЦЬ,

здобувач кафедри менеджменту банківської діяльності,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Nataliya KUTS’,
External Ph.D. student of Banking Management Department,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

У статті досліджується сутність поняття «фінансова надійність» та її зв’язок з іншими поняттями категоріального апарату, а також основні підходи до розуміння фінансової надійності банківської установи, що забезпечується достатністю капіталу банку, ліквідністю та ефективністю діяльності. У свою чергу її оцінка передбачає аналіз показників, які демонструють результативність складових фінансової стійкості, що є найважливішим складником фінансової надійності. Автором здійснено групування моделей оцінки фінансової стійкості та надійності банку, розраховано інтегральний коефіцієнт надійності для чотирьох груп банків згідно з Класифікатором НБУ, проаналізовано окремі складові надійності для кожної з них. Проведене ранжування банківських установ за рівнем надійності дозволило сформулювати пропозиції для банківського сектору і для державного регулятора щодо підвищення надійності банківських установ.

The article considers the definition of “financial reliability”, its connections with other categories, and main approaches to understanding of a bank financial reliability, which is provided with capital adequacy, high liquidity and effectiveness. In turn, financial reliability evaluation addresses the analyses of ratios which can demonstrate the performance of financial sustainability components as it is the key element of financial reliability. The author has fulfilled the grouping of financial sustainability and reliability evaluation models, measured the reliability integral ratio for four groups of banking institutions according to NBU Classification, analysed separate reliability ratios for each of them. The conducted clustering of Ukrainian banks according to their reliability level allowed formulating offers on banks financial reliability increase to banking sector and state regulator.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали