Податкові ефекти від євроінтеграційного розвитку економіки України
ПОДАТКОВІ ЕФЕКТИ ВІД ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

TAX EFFECTS FROM EUROPEAN INTEGRATION DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ECONOMY

Едуард РОМАНЮТА,

аспірант,
Тернопільський національний економічний університет

Eduard ROMANYUTA,
Postgraduate student,
Ternopil National Economy University

У статті досліджено інституційні передумови для реалізації завдань європейської інтеграції та утвердження в Україні соціально-орієнтованої структурно-інноваційної моделі розвитку. Висвітлено інструменти проведення податкової політики, які дозволяють вирішувати нові проблеми в майбутньому. Виявлено вплив фіскального регулювання на соціально-економічні процеси з урахуванням європейського досвіду. Доведено, що основним шляхом узгодження податкових правових норм України та Європейського Союзу є адаптація. Зроблено акцент на перевагах європейської інтеграції України у сфері оподаткування.

In the article the institutional prerequisites to achieve the objectives of European integration and the establishment in Ukraine of socially-oriented, structural-innovative development model have been analysed. The instruments of fiscal policy that will be able to solve new problems in the future have been revealed. The article shows the influence of fiscal regulation upon the socio-economic processes taking into account the European experience. It has been proven that the main way to coordinate the tax legislation of Ukraine with European Union one is adaptation. It has been emphasized emphasis on the benefits of European integration of Ukraine in the field of taxation.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали