Поведінкова економіка та сталий розвиток: ключові аспекти взаємозв’язку
ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

BEHAVIOURAL ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: KEY ASPECTS OF COORDINATION

Ірина БОБУХ,

доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Iryna BOBUKH,
Doctor of Economics,
Institute for Economy and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Висвітлено переважаючі поведінкові/ціннісні особливості українців з огляду на все більшу актуалізацію необхідності переходу до принципів сталого розвитку. Встановлено ключові поведінкові бар’єри в рамках сучасних концепцій поведінкової економіки і обґрунтовано напрями їх подолання з використанням міжнародного досвіду, зокрема за допомогою фінансових і мотиваційних механізмів «Horizon 2020» для зміни поведінкових шаблонів українців у напрямі сприйняття, впровадження і реалізації пріоритетів сталого розвитку.

The peculiarities of the prevailing behavioural/value features of Ukrainians, considering the increasing need for updating the transition to sustainable development, have been highlighted. Key behavioural barriers within the modern concepts of behavioural economics have been established and directions of their overcoming using international experience, i.e. through financial and motivational mechanisms of “Horizon 2020”, to change Ukrainians’ behavioural patterns of perception, introduction and implementation of sustainable development priorities have been justified.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали