Зміст № 6 (356) червень 2016 року
ПОДІЇ ЧЕРВНЯ
1
EVENTS OF JUNE


ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Ірина БОБУХ
ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
4
Iryna BOBUKH
BEHAVIOURAL ECONOMICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: KEY ASPECTS OF COORDINATION

Євгеній РЕДЗЮК
ФІНАНСОВИЙ РИНОК ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
9
Yevheniy REDZIUK
FINANCIAL MARKET AND INVESTMENT PROCESSES IN UKRAINE: ACHIEVEMENTS, PROBLEMS AND PROSPECTS

Марія ІЛЬЇНА
ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
16
Mariya ILLINA
PROBLEMS OF ASSESSMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES OF GREEN RURAL TOURISM ENTERPRISES

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
NATURE MANAGEMENT


Олександр ДЗЮБЕНКО
ІНВЕСТУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ НОВИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ
21
Oleksandr DZYUBENKO
INVESTMENT INTO FOREST INDUSTRY: PROSPECTS OF INSTITUTIONALIZATION OF NEW FORMS AND METHODS

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО, Ганна ОБИХОД, Тетяна НЕЧИТАЙЛО
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
24
Аlla OMELCHENKO, Anna OBYKHOD, Tetiana NECHITAYLO
ECOLOGIZATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT AS A FACTOR FOR PRODUCTION MODERNIZATION

Сергій КУЗЬМЕНКО
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗОНІ ОСУШЕННЯ
28
Serhiy KUZ’MENKO
PRIORITIES OF AGRARIAN BUSINESS DEVELOPMENT IN DRAINAGE AREAS

Тарас МИКЛУШ
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
30
Taras MYKLUSH
ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRINCIPLES AND CHARACTERISTICS OF THE COMPLEX NATURE MANAGEMENT

РЕЦЕНЗІЯ
REVIEW


Володимир ОСИПОВ
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ (рецензія на монографію «Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств» / Є.А.Бельтюков, Т.І. Черкасова, Л.А. Некрасова та ін.)
34
Volodymyr OSYPOV
INNOVATIVE AND INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES: NEW RESEARCHES (review of monograph “Problems of improvement of effectiveness of innovative and investment activity of enterprises” / Ye.A.Bel’tyukov, T.I. Cherkasova, L.A. Nekrasova and others)


Друкувати
Найбільш популярні матеріали