Василь Голян: чому зменшуються інвестиції в аграрний секторСприятливі природно-ресурсні передумови розвитку сільськогосподарського виробництва зробили аграрний сектор одним з основних факторів соціально-економічного піднесення України. На жаль зростання обсягів виробництва рослинницької продукції та збільшення експортних поставок не корелює з пріоритетами розвитку сільських територій та вимогами природоохоронного законодавства.

В останні роки центр тяжіння у виробництві сільськогосподарської продукції змістився в сектор вертикально та горизонтально інтегрованих підприємницьких об’єднань агроформувань, які сконцентрували значний банк сільськогосподарських земель і монополізували аграрні ринки. Укріплення позицій суб’єктів великого аграрного бізнесу зумовлене численними преференціями зі сторони держави і відсутністю належної підтримки малих і середніх форм аграрного підприємництва. Домінування вертикально інтегрованих підприємницьких об’єднань холдингового типу деструктивним чином вплинуло на динаміку інвестування виробництва харчових продуктів.

Капітальні інвестиції у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів протягом 2001-2015 років показали три фази висхідних трендів: з 2001 по 2008 рік (подальший спад пояснюється загостренням світової економічної кризи 2008 року та її наслідками), з 2011 по 2013 рік (посткризова макроекономічна стабілізація, яка була порушена новою економічною і політичною кризою, яка виникла в Україні у 2014 році), з 2014 по 2015 рік (відбулося відновлення виробничих потужностей вітчизняних підприємств харчової промисловості після кризових явищ в українській економіці та переформатування ринків збуту готової продукції) (рис. 1).

Питома вага капітальних інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в загальному обсязі інвестицій в переробну промисловість України відображала тенденції спаду зі стрибкоподібними зростаннями у 2002, 2009 і 2013 роках. Даний показник питомої ваги є досить високим, що пояснюється значною і постійною потребою продуктів харчування на ринку товарів, робіт та послуг.

У 2001 році капітальні інвестиції у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів і їх питома вага в загальному обсязі інвестицій в переробну промисловість України становили відповідно 2187 млн. грн. і 30,9 %, у 2005 – 6418 млн. грн. і 28,7 %, у 2008 – 13130 млн. грн. і 26,8 %, у 2012 – 13558 млн. грн. і 31,5 %, у 2014 – 13487 млн. грн. і 31,8 %, а у 2015 – 13549 млн. грн. і 29,3 %. Капітальні інвестиції у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у 2015 році порівняно з 2001 роком зросли на 11362 млн. грн. або понад у 6 разів, а порівняно з 2013 роком знизилися на 1726 млн. грн.

Василь Голян: чому зменшуються інвестиції в аграрний сектор

На жаль в динаміці капітальних інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в порівняних цінах 2000 року не спостерігається висхідної тенденції. Зокрема обсяг інвестиційних вливань у 2014 та 2015 роках в два рази є нижчим показника 2008 року. Поступове зменшення реальної величини капітальних інвестицій у переробний сегмент АПК пов'язаний з низькою активністю іноземних інвесторів, які не бажають працювати в умовах відсутності конкурентного середовища в українському аграрному секторі. Конкурентне середовище згортається у зв’язку з відсутністю ефективної антимонопольної політики по відношенню до агрохолдингів, які міцнили свої позиції у 2014-2016 роках.

Агрохолдинги негативним чином впливають на розвиток сільських поселень, оскільки не забезпечують належної зайнятості, а також на екологічну ситуацію – перманентно збільшуючи посівні площі технічних культур енергетичної спрямованості. Суттєве збільшення обсягів капітальних інвестицій в переробну ланку АПК стане можливим за умови зменшення монопольної влади агрохолдингів і створення більш сприятливих інституціональних умов для іноземних інвесторів.


Василь Голян,

директор громадської організації
«Європейський аналітичний центр»


Друкувати