Державна інвестиційна політика: цілі та завдання в умовах формування інноваційної економіки
ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА: ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

STATE INVESTMENT POLICY: GOALS AND OBJECTIVES UNDER THE CONDITIONS OF FORMATION OF AN INNOVATIVE ECONOMY

Людмила ГОЦУЛЯК,

аспірант,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Liudmyla GOTSULIAK,
Post-graduate student,
Vadym Hetman Kyiv National Economic University

У статті розглянуто сучасний стан розвитку економічної системи під впливом глобалізації. Зосереджено увагу на тому, що формування інноваційної економіки перебуває не стільки у технологічному вимірі, скільки в ціннісно-інституціональному, знаннєвому. Особливу роль у цих процесах відведено інвестиціям та державній інвестиційній політиці.
Розкрито цілі та завдання державної інвестиційної політики в умовах формування інноваційної економіки, побудовано систему цільових завдань державної інвестиційної політики, вказані пріоритетні кластери для реалізації інвестиційних проектів.

The article examines the current state of the economic system development under the influence of globalization. Main attention is drawn to the fact that the formation of an innovative economy consists not only in technological terms, but in value-institutional and knowledge one. A special role within these process is played by investments and public investment policy.
The aims and objectives of the state investment policy under the conditions of formation of an innovative economy have been revealed, the system of task orders of the state investment policy has been elaborated, the priority clusters for these investment projects implementation have been suggested.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали