Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти: теоретичний аспект
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЗА СКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ECOLOGICAL TAX ON DISCHARGING POLLUT ANTS INTO WATER OBJECTS: THEORETICAL ASPECT

Ірина ДОВГА,

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Iryna DOVHA,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

У статті розкривається сутність та мета введення екологічного податку за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти. Розглянуто спільні та відмінні риси понять «податок» та «збір». Здійснено огляд визначень окремих вчених та зарубіжних нормативно-правових актів стосовно змісту екологічного податку за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти. Визначено особливості впровадження екологічного податку в Україні. Наведено підходи до екологічного оподаткування в частині забруднення водних об’єктів.

In the article the essence and aim of the implementation of ecological tax on discharging pollutants into water objects have been revealed. The differences between notions “tax” and “fee” have been analysed. The definitions of individual authors and foreign laws and regulations regarding the matter of ecological tax on discharging pollutants into water objects have been reviewed. The peculiarities of implementation of ecological tax in Ukraine have been defined. The approaches to ecological taxation as to the pollution of water objects have been suggested.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали