Корпоративні ІСІ в Україні: сучасний стан та пріоритети розвитку
КОРПОРАТИВНІ ІСІ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

CORPORATE JOINT INVESTMENT INSTITUTIONS IN UKRAINE: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PRIORITIES

Тетяна БОРОДЕНКО,

аспірант,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Tetyana BORODENKO,
Postgraduate student,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

У статті аналізуються детермінанти розвитку корпоративних інвестиційних фондів в Україні. Визначено вплив макроекономічних чинників та тенденцій фінансового ринку на діяльність вітчизняних корпоративних ІСІ. Встановлено зв’язок між інвестиційним кліматом в Україні та діяльністю корпоративних ІСІ. Виокремлено головні засади формування інвестиційної політики корпоративних ІСІ в Україні та її результативності. Встановлено перешкоди на шляху активізації діяльності корпоративних інвестиційних фондів на вітчизняному фінансовому ринку та обґрунтовано засади їх подолання.

In this article the determinants of development of corporate investment funds in Ukraine have been analysed. The influence of macro-economic factors and trends of financial market upon the development of domestic corporate joint investment institutions has been determined. The connection between investment climate in Ukraine and activity of corporate joint investment institutions has been established. The main approaches to formation of investment policy of corporate joint investment institutions in Ukraine and its effectiveness have been distinguished. The obstacles on the way of activation of corporate investment funds activity on the domestic financial market have been established and approaches of their overcoming have been justified.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали