Особливості формування споживчого попиту на продовольчому ринку в умовах макроекономічної нестабільності
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

FEATURES OF FORMATION OF CONS UMER DEMAND IN THE FOOD MARKET IN TERMS OF MACROECONOMIC INSTABILITY

Ольга ВАРЧЕНКО,

доктор економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Olha VARCHENKO,
Doctor of Economics,
Bila Tserkva National Agrarian University

Іван СВИНОУС,
доктор економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Ivan SVYNOUS,
Doctor of Economics,
Bila Tserkva National Agrarian University

Катерина ТКАЧЕНКО,
кандидат економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Kateryna TKACHENKO,
Ph.D in Economic,
Bila Tserkva National Agrarian University

Вивчення особливостей споживання продовольства набуває особливої актуальності в періоди загострення системних загроз як внутрішнього, так і зовнішнього характеру.
Метою статті є узагальнення теоретичних засад сучасних моделей споживання та дослідження макроекономічної динаміки попиту на продовольство, виявлення факторів і обмеження споживчого попиту в Україні в умовах нестабільності.
Практичне використання розглянутих наукових засад для побудови моделі функції споживання у вітчизняних умовах матиме ряд недоліків, а саме: по-перше, моделі обмежуються здебільшого кількісною стороною проблеми розподілу доходу на споживання і заощадження, не враховуючи якісної характеристики цього процесу; по-друге, більшість із зазначених теорій вивчається на високому рівні математичної абстракції, що ускладнює розробку реальних моделей споживання; по-третє, закономірності, що покладено в основу моделей, мають реальний прояв на практиці, але в умовах стабільної економіки.
Дослідженням встановлено, що у структурі грошових витрат частка у 2014 році, яку домогосподарства витрачали на купівлю продовольчих товарів та оплату харчування поза домом, становила 54%, у міських домогосподарствах – 55, сільських – 49%, що є свідченням високого рівня бідності населення країни.
Порівняння рівня споживання основних видів продуктів харчування в розрахунку на одну особу населення у великих і малих містах та в сільській місцевості не виявили великої різниці, за винятком деяких продуктів. Так, щодо групи тваринницької продукції в сільській місцевості населення більше споживає молока і молочної продукції, картоплі та хлібних продуктів, менше риби і рибної продукції. Така ситуація пояснюється тим, що переважна більшість сільського населення займається вирощуванням картоплі та овочів на присадибних ділянках з метою самозабезпечення необхідними продуктами харчування.
Задля збільшення економічної доступності продовольства для всіх верств населення необхідно розробити систему заходів щодо зниження рівня бідності, реалізувати адресну підтримку малозабезпечених груп населення, забезпечити збалансованим харчування усі вікові групи населення.

The study of peculiarities of food consumption is becoming a pressing issue during aggravation of system threats of both internal and internal character.
The aim of the article is to summarize the theoretical foundations of modern models of consumption and investigation of macro-economic dynamics of demand for food, identification of factors and restriction of consumers demand in Ukraine under the conditions of instability.
The practical application of the reviewed scientific foundations for the establishment of model of consumption function under the domestic conditions will be characterized by a number of cons: firstly, the models are restricted mostly by the quantitative side of the issue of distribution of income on consumption and saving, not taking into account the qualitative characteristic of this process; secondly, the majority of the mentioned theories is studied at a high level of mathematical abstraction which complicates the elaboration of real consumption models; thirdly, the regularities laid on the basis of models are manifested on practice, but only in terms of stable economy.
The research has concluded that the share spent in 2014 by the households on purchase of food and eating out equalled to 54%: 55% for urban households, 49% for rural households, which affirms the high level of population’s poverty.
The comparison of the level of main types of food consumption calculated per person in large and small cities and in rural zone has not showed much of a difference, apart from certain products. Thus, in terms of animal products in rural zones, population consume more milk and milk products, potatoes and bread products, less fish and fish products. This is explained by the fact that the majority of rural population grows potatoes and other vegetables in their vegetable gardens in order to make provision of the necessary food products.
In order to increase affordability of food for all sections of population, it is necessary to elaborate the system of measures aimed at dropping the level of poverty, implement address support of low-income sections of the population and provide all population age-groups with balanced nutrition.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали