Організаційно-економічні засади розвитку аграрної сфери
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS OF AGRARIAN FIELD DEVELOPMENT

Олександр ШУБАЛИЙ,

доктор економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Oleksandr SHUBALYI,
Doctor of Economics,
Lutsk National Technical University

Антоніна ГОРДІЙЧУК,
кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Antonina GORDIYCHUK,
Ph.D. in Economics,
Lutsk National Technical University

У статті вивчено зміст та складові, принципи формування та функціонування, а також можливі наслідки невирішення основних проблем, що формують організаційно-економічні засади розвитку аграрної сфери в умовах децентралізації системи державного управління та європейської інтеграції України.
Доведено, що аграрна сфера відноситься до сфер, які стабільно розвиваються та мають значний потенціал для подальшого зростання. Вона має потужний природно-ресурсний потенціал і сприятливі природні умови, вигідне географічне становище, наявність давніх традицій і успішних практик освоєння сучасних технологій. До основних елементів аграрної сфери віднесено: аграрні відносини, аграрний ринок, аграрні виробництва (господарства), аграрну продукцію та послуги, ринкову та соціальну інфраструктуру сільських територій, природні умови та ресурси аграрного виробництва, населення сільських територій, органи управління в аграрній сфері.
Виділено ряд принципів формування й розвитку аграрної сфери: комплексності використання, відтворення та охорони природно-ресурсної бази, рівномірності та збалансованості розвитку сфер господарювання, співучасті у вирішенні соціально-економічних проблем територіальних громад, рівноправності організаційно-правових форм суб’єктів господарювання, відкритості до залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, державного субсидування пріоритетних напрямів аграрного виробництва, податкового стимулювання суб’єктів малого та середнього агробізнесу, доступності залучення позикових коштів для оновлення та модернізації виробничо-технічної бази.

The paper deals with the contents and components, principles of formation and functioning, as well as the possible consequences of not addressing the major issues that form the organizational and economic principles of the agricultural sector in a decentralized system of government towards European integration of Ukraine.
It has been proven that the agricultural sector refers to areas that are developing steadily and have significant potential for further growth. It has a strong natural resource potential and favourable natural conditions, favourable geographical position, the presence of ancient traditions and practices of successful development of advanced technologies. The main elements of the agricultural sector include: agrarian relations, agricultural market, agricultural production (farming), agricultural products and services, market and social infrastructure of rural areas, natural conditions and resources of agricultural production, rural population, governments in agriculture.
A number of principles of formation and development of agricultural sphere have been distinguished: the complexity of use, restoration and protection of the natural resource base, uniformity and balanced development of economic participation in solving social and economic problems of communities, equality of legal forms of business entities, openness to involvement foreign and domestic investments, subsidies for priority areas of agricultural production, tax incentives for small and medium agribusiness availability of borrowing for renovation and modernization of industrial infrastructure.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали