Сировинна орієнтація аграрного сектора України: інституціональне підґрунтя та секторальні особливості
СИРОВИННА ОРІЄНТАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА СЕКТОРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

RAW SPECIALIZATION OF THE AGRARIAN FIELD OF UKRAINE: INSTITUTIONAL GROUNDS AND SECTORAL PECULIARITIES

Ніна ПЕТРУХА,

завідувач відділу докторантури і аспірантури Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Nina PETRUKHA,
Head of the Post-graduate department of the State Educational and Research institution “Academy of Financial Management”, Kyiv

Сергій КУЗЬМЕНКО,

аспірант,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Serhiy KUZ’MENKO,
Postgraduate student,
Scientific-Research Financial Institute of the State Educational and Research institution “Academy of Financial Management”, Kyiv

У статті аналізуються тенденції посилення сировинної орієнтації агарного сектору України у зв’язку зі зменшенням питомої ваги експорту сільськогосподарської продукції в загальному обсязі аграрного експорту, збільшенням площі сільськогосподарських культур енергетичного призначення. Встановлено, що у 2016 році порівняно з 2010 значно зросла частка продовольчих товарів та сировини для їх виробництва в загальному обсязі українського експорту. Доведено, що інституціональним підґрунтям уповільнення процесів сировинної орієнтації аграрного сектора є підвищення результативності роботи інститутів сільськогосподарського дорадництва та впровадження угод державно-приватного партнерства. Державно-приватні партнерства пропонується створювати для активізації аграрного підприємництва в зоні ризикового землеробства, оскільки високий рівень затратності сільськогосподарського виробництва в цій зоні потребує додаткових державних гарантій при інвестуванні капіталомістких проектів модернізації та реконструкції внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд.

The article analyses the trends of intensification of raw specialization of the agrarian field of Ukraine in relation to decrease of the share of export of agricultural products in the total volume of agrarian export and an extension of area of energy crops. It has been determined that the share of food commodities and food raw materials within total Ukrainian exports considerably grew in 2016 if compared to 2010. It has been proven that an institutional basis for a slowdown in the process of raw specialization of agrarian field is an improving performance of the institutes of agricultural counselling and implementation of public-private partnership agreements. It is suggested to establish public-private partnerships to activate agrarian business activities in the area of risk farming, since the high costly characteristics of agricultural production in this area requires collateral state warranties when investing in capital-intensive projects of modernization and rehabilitation of intrafarm hydraulic works networks.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали