Механізми управління агроландшафтами
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ АГРОЛАНДШАФТАМИ

CULTIVATED LANDS MANAGEMENT MECHANISMS

Василь ГОЛЯН,

доктор економічних наук, професор
Громадська організація «Європейський аналітичний центр», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution European Analytical Centre, Kyiv

Ольга КАЛЕНСЬКА,

молодший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Ol’ha KALENS’KA,
Junior research assistant of the Department of land and forest resources,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Лілія СВИРИДОВА,

аспірант,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Liliya SVYRYDOVA,

Post-graduate student,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

У статті обґрунтовується необхідність формування механізмів управління агроландшафтами з урахуванням сучасних реалій землекористування та вимог міжнародних природоохоронних конвенцій. Запропоновано авторську структуризацію механізмів управління агроландшафтами, згідно з якою вони включають інституціональний, організаційно-управлінський, фінансово-економічний, екологічний та морально-етичний механізми. Акцентується увага на важливості морально–етичного механізму через активізацію роботи дорадницьких служб, що дозволить подолати асиметричність інформації стосовно вибору форм, методів та способів зміцнення стійкості агроландшафтів.

The article substantiates the need to form the mechanisms of cultivated lands management with the consideration of current realities of land-use management as well as international environmental conventions requirements. The author’s structuring of the cultivated lands management has been suggested according to which they include institutional, organizational and management, financial and economic, ecologic and ethical and moral mechanisms. The attention is drawn to the importance of the ethical and moral mechanism through revitalization of the work of advisory services which will allow to overcome the informational asymmetry with regard to the choice of forms, methods and means to increase the cultivated lands stability.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали