Методика кваліметричного оцінювання ефективності діяльності інфраструктурного комплексу залізниць
МЕТОДИКА КВАЛІМЕТРИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАЛІЗНИЦЬ

METHODOLOGY FOR OPERATING EFFICIENCY QUALIMETRIC ASSESSMENT OF RAILWAYS INFRASTRUCTURAL COMPLEX

Георгій ЕЙТУТІС,

доктор економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Heorhiy EITUTIS,
Doctor of Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Олексій ЗІЦЬ,

аспірант,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Oleksiy ZITS’,

Postgraduate student,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ,

доктор економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Oleksandr BAKALINSKY,
Doctor of Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Пропонується методика оцінки ефективності діяльності інфраструктурного комплексу залізниць на основі кваліметричного підходу.
Традиційна оцінка діяльності інфраструктурного комплексу залізниць України базується на абсолютних показниках, що стосуються окремих бізнес-процесів та галузевих господарств. Такий спосіб оцінювання не дозволяє зробити висновок щодо роботи інфраструктурного комплексу в цілому (інтегральний).
На заваді прагненню менеджменту наблизити роботу інфраструктури залізниць до найкращих світових зразків (еталону) також стоїть відсутність інтегральних показників оцінки ефективності.
З метою створення інтегрального показника ефективності діяльності інфраструктурного комплексу залізниць пропонується відповідна модель. Визначено фактори та критерії, на яких базується такий інтегральний кваліметричний показник.
Практичне застосування методики показано на прикладі регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

The methodology for operating efficiency assessment of railways infrastructural complex based on a qualimetric approach has been suggested.
A traditional activity assessment of Ukrainian railways infrastructural complex is based on absolute indicators of separate business-processes and certain branch enterprises. Such assessment approach does not allow making holistic conclusions on infrastructural complex activities (integral).
Absence of integrated indicators for assessment of railways infrastructural activities is one of obstacles for implementation of the best world practices by management.
In order to develop an integrated indicator of operating efficiency, an appropriate model has been offered. The factors and criteria as a base for integrated qualimetric indicator have been outlined.
The practical application of the methodology has been demonstrated based on “Pivdenno-Zakhidna zaliznytsia” of JSC “Ukrzaliznytsia”.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали