Моделювання залежності ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств від стану та ефективності відтворення основних фондів


МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВІД СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

A MODELLING OF EFFICIENCY’S DEPENDENCE OF ENTERPRISES’ PRODUCTION ACTIVITY FROM THE STATE AND EFFICIENCY OF CAPITAL ASSETS’ RECREATION

Наталя ШУРА
,
Криворізький національний університет

Natalya SHURA,
National University of Kryvyi Rig

У статті розглянуто методичні основи моделювання ефективності виробничо-господарської діяльності на основі відтворювальних процесів на промислових підприємствах. У ході використання прийомів багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу отримано модель залежності ефективності виробничо-господарської діяльності від стану та ефективності відтворення основних фондів у певний заданий період часу. Показано доцільність використання моделі в ході прийняття управлінських рішень, окреслено коло її користувачів.

The methodical bases of efficiency’s modelling of production activity are considered on the basis of reproductive processes at industrial enterprises are considered. During the use of receptions of multivariable cross-correlation analysis, the model of efficiency’s dependence of manufacturing activity from the state and efficiency of basic funds’ recreation at the certain period of time is got. An expedience of the model’s use is shown during the acceptance of administrative decisions, it is outlined the range of its users.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали