Відношення суб’єкт – об’єкт як «цілеспільний ефект» у структурі економічного простору
ВІДНОШЕННЯ СУБ’ЄКТ – ОБ’ЄКТ ЯК «ЦІЛЕСПІЛЬНИЙ ЕФЕКТ» У СТРУКТУРІ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

RELATION SUBJECT – OBJECT AS «WHOLE GENERAL EFFECT» IN THE STRUCTURE OF ECONOMIC SPACE

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Автор розвиває розуміння системного підходу, ґрунтуючись на розгляді взаємовідносин між «суб’єктом» управління економічним простором – людиною та «об’єктом» управління – економічним простором. Таке відношення автором покладається системотворчим для економічних систем п’яти рівнів із феноменальною властивістю самокомпенсації складності. Саме виділення структурних, субстанціальних і суб'єктних властивостей, а також зв’язків між ними повідомляє аналізованій економічній реальності властивість «бути системою». Виходячи з цих припущень і загальних теоретико-інформаційних уявлень щодо соціально-економічних систем, автором у цій статті вперше вводиться нове поняття-аналог відомого лексикографічного ефекту, відкритого на початку ХХІ століття академіком НАН України В.Широковим, який можна розглядати, з одного боку, в якості феноменологічної основи теорії складності й відповідної певної теорії економічної інформації, а з другого боку, навпаки, теорію складності, колмогорівську інформацію і теорему Левенгейма-Сколема природно розглядати в якості формальних корелятів лексикографічного ефекту в економічних системах.

The author develops an understanding of the comprehensive approach based on consideration of the relationship between the “subject” of economic space management – human and the “object” of management – economic space. The author considers such a correlation to be system-building for the economic systems of file levels with phenomenal property of complexity self-compensation. Is it the allocation of structural, substantive and subjective properties, as well as the connections between them, that tells the economic reality being analysed the property “to be a system”. Proceeding from these assumptions and general theoretical and informational representations concerning social and economic systems, the author introduces in this article for the first time a new concept-analogue of the well-known lexicographic effect discovered at the beginning of the XXI century by the academician of the National Academy of Sciences of Ukraine V. Shyrokov, which can be considered, on the one hand, as a phenomenological basis of the theory of complexity and corresponding certain theory of economic information, and on the other hand, the complexity theory, Kolmogorov information and the Löwenheim–Skolem theorem can naturally be considered as formal correlates of lexicographical effect in the economic systems.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали