Макроекономічний аналіз ринку небанківських фінансових посередників та перспективи інтеграції державного капіталу
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КАПІТАЛУ

MACROECONOMIC ANALYSIS OF THE MARKET OF NON-BANK FINANCIAL INTERMEDIARIES AND PROSPECTS FOR STATE CAPITAL INTEGRATION

В’ячеслав ШВАЙДАК,

аспірант,
Національна академія управління, Київ

Vyacheslav SHVAYDAK,
Post-graduate student,
National Academy of Management, Kyiv

Андрій ЛЕХІЦЬКИЙ,
радник голови правління ПАТ «Банк Альянс», Київ

Andriy LEKHITSKIY,
Counsellor of Chairman of the Management Board at PJSC “Bank Alliance”, Kyiv

Антон ГРИЦЕНКО,
Університет митної справи та фінансів, Дніпро

Anton GRYTSENKO,

University of Customs and Finance, Dnipro

У ході макроекономічного аналізу ринку небанківських фінансових посередників оцінено вплив кризового стану економіки на всі інститути посередництва та вказано на тенденції скорочення їхньої частки ринку.
Виявлено специфіку діяльності небанківських фінансових посередників за різновидами та позначено потенціал розвитку їх діяльності із зазначенням тренду. Досліджено показники динаміки чисельності, обсягу наданих позик та кредитів, капіталізації, а також обсягу залучених коштів фінансовими компаніями. Вказано на спад діяльності проаналізованих лізингових компаній.
Встановлено тенденцію руху капіталу за останні п’ять років, ураховуючи інфляційні процеси, що відбувалися в країні, а також трансформацію ринку фінансових послуг у цілому.
Проаналізовано ситуацію із залученими страховими компаніями коштами та запропоновано називати чисті страхові премії зменшені на чисті страхові виплати умовно вільними коштами.
У статті також охарактеризовано закономірності та базові показники діяльності недержавних пенсійних фондів, основною метою яких є спроба компенсувати інфляційний тиск, а в ідеалі – збільшувати загальний обсяг активів кожного окремого учасника недержавного пенсійного фонду.

In course of macroeconomic analysis of non-bank financial intermediaries, the influence of the crisis state of the national economy upon all types of intermediary institutions has been estimated. The trends of reducing their market share have been pointed out. The specifics of activity of non-bank financial intermediaries by types and the development potential of their activity with trend indication were revealed. The article investigates the rates of dynamics of quantity, volume of loans and credits granted, capitalization, volume of borrowed funds by financial companies. Leasing companies showed the low trend of their activity, their activity on the market was analysed.
The tendency of capital movement has been established over the last five years, taking into consideration the inflationary processes taking place in the country and the general transformation of the financial services on the domestic market.
The state of the assets attracted by insurance companies has also been analysed, and as a new determination it was proposed to call insurance premiums reduced on net insurance payments as conditionally idle funds. The article also describes the regularities and baseline performance of non-state pension funds, which main objective is to attempt to offset inflationary pressure, and, ideally, increase the total volume of assets of each individual member of a non-state pension fund.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали