Експортні операції: найбільші проблеми при їх здійсненні та шлях до ринку
ЕКСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ: НАЙБІЛЬШІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЇХ ЗДІЙСНЕННІ ТА ШЛЯХ ДО РИНКУ

EXPORT OPERATIONS: THE MAJOR PROBLEMS OF THEIR IMPLEMENTATION AND WAY TO THE MARKET

Ірина ВОЛОШАН,

кандидат економічних наук,
Харкiвський нацiональний економічний унiверситет iменi Семена Кузнеця

Iryna VOLOSHAN,

Ph.D. in Economics,
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

У результаті дослідження було зроблено висновок, що експортери мають ряд проблем при здійсненні експортних операцій та організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. Запропоновано загальну схему організації експортної діяльності на підприємстві, що включає чотири етапи: планування, маркетингову стратегію, організаційний етап, ефективність експортних операцій. Це дозволить підприємствам оцінювати власні можливості та конкурентоспроможність, виявляти потенційних споживачів продукції на міжнародних ринках, планувати експортну стратегію компанії, а саме канали просування та маркетинг продукції, умови поставки, оформити бухгалтерські та дозвільні документи на експортні товари. Розроблено компоненти та процедури для кожного етапу. Їх реалізація допоможе відповісти на проблемні питання експортерів та планувати експортну стратегію підприємства для виходу на світові ринки.

As a result of research it was concluded that exporters face a number of problems in the implementation of export operations and the organization of foreign economic activities at an enterprise. The general scheme of export activity organization at an enterprise, which includes four stages: planning, marketing strategy, organizational stage, efficiency of export operations, has been proposed. It will allow enterprises to assess their own capabilities and competitiveness, identify potential customers at international markets, plan the export strategy of the company, namely the channels for promotion and marketing of products, the terms of delivery, to make a package of legal, accounting and permit documents for export products. The components and procedures for each stage have been developed. Their implementation will help to address the issues of exporters and plan the export strategy of an enterprise to enter the world markets.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали