Визначення ринків збуту та умов експорту української продукції до країн ЄС
ВИЗНАЧЕННЯ РИНКІВ ЗБУТУ ТА УМОВ ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДО КРАЇН ЄС

DETERMINATION OF SALES MARKETS AND CONDITIONS FOR UKRAINIAN PRODUCTION EXPORT TO EU COUNTRIES

Максим СЕРПУХОВ,

кандидат економічних наук,
Харкiвський національний економiчний унiверситет iменi Семена Кузнеця

Maksym SERPUKHOV,
Ph.D. in Economics
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Оксана МАЗОРЕНКО,
кандидат економічних наук,
Харкiвський національний економiчний унiверситет iменi Семена Кузнеця

Oksana MAZORENKO,
Ph.D. in Economics
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Статтю присвячено питанням вибору ринків збуту вітчизняної продукції в країнах Європейського Союзу, а також визначення пріоритетних груп товарів для експорту. Мета статті полягає в методичному обґрунтуванні вибору найбільш сприятливих ринків збуту продукції в країнах ЄС та пріоритетних товарних груп. Проаналізовано структуру ВВП, експортних та імпортних операцій ЄС, а також динаміку й товарну структуру експорту України, що дозволило виявити пріоритетні групи українських товарів для експорту до країн ЄС. Визначено основні умови торгівлі та торговельні бар’єри для експорту української продукції до країн Європейського Союзу.

The article is devoted to the problems of choosing sales market for domestic goods in EU countries and identifying the priority groups of goods for export. The aim of the article is methodical justification for choosing the most favourable sales markets in EU countries and priority groups of goods. The structure of GDP, export and import operations of the EU have been analysed as well as the dynamics and commodity structure of Ukrainian exports which allowed identifying priority groups of Ukrainian goods for export to EU countries. General trade conditions and trade barriers for Ukrainian goods export to EU countries have been determined.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали