Зміст № 12 (374) грудень 2017 року
ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW

Віктор ГАЛАСЮК:
ПОВЕРТАЄМО ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД ТА УКРАЇНСЬКІ ІНТЕРЕСИ В ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ!

Viktor GALASYUK:
LET'S BRING COMMON SENSE AND UKRAINIAN INTERESTS BACK INTO THE ECONOMIC POLICY!

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


АНТИКРИЗОВИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ВІД РПЛ
5
RPL: ANTI-CRISIS PLAN OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА
ENERGY SECURITY


КРУГЛИЙ СТІЛ: ПОЗБУТИСЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ТА РОЗВИНУТИ ЕКОНОМІКУ
7
ROUND TABLE: FREE FROM ENERGY DEPENDENCE AND DEVELOP THE ECONOMY

Василий ГОЛЯН
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В УКРАИНЕ: ОТ ЛИБЕРАЛИЗМА К ДИРИЖИЗМУ
9
Vasyl’ GOLYAN
OIL PRODUCTS MARKET REGULATION IN UKRAINE: FROM LIBERALISM TO DIRIGISME

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Віктор ГАЛАСЮК
МАНІПУЛЯЦІЯ РЕЙТИНГОМ DOING BUSINESS ЧИ РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ВИРОБНИЦТВО ТА ЕКСПОРТ?
17
Viktor GALASYUK
DOING BUSINESS INDEX MANIPULATION OR REAL INVESTMENTS, MANUFACTURING AND EXPORT?

«КУПУЙ УКРАЇНСЬКЕ, ПЛАТИ УКРАЇНЦЯМ!»: ВИРОБНИКИ ОДНОГОЛОСНО «ЗА»
18
“BUY UKRAINIAN, PAY UKRAINIANS!”: UNANIMOUSLY SUPPORTED BY MANUFACTURERS

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
INSTITUTIONAL ECONOMICS


Тетяна ДМИТРЕНКО
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВИКОРИСТАННЯ ВЕКСЕЛІВ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ
20
Tetyana DMYTRENKO
EVALUATION TECHNIQUE OF THE RISK 20 OF THE USE OF PROMISSORY NOTES FOR LEGALIZATION OF CRIMINAL ASSETS

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
NATURE MANAGEMENT


Анатолій СУНДУК
АНАЛІЗ ЗМІСТОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
31
Anatoliy SUNDUK
ANALYSIS OF CONTENT CHARACTERISTICS OF FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION IN THE FIELD OF NATURE MANAGEMENT

Олександр ШУБАЛИЙ
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ НА ЛІСОВІ ЗЕМЛІ
35
Oleksandr SHUBALYI
PRIORITY DIRECTIONS OF THE INSTITUTE OF PROPERTY FOR FOREST LANDS DEVELOPMENT

Юрій НЕСТОРЯК
БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМІРИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ НАРОЩЕННЯ
40
Yuriy NESTORIAK
BIODIVERSITY OF FORESTS: FUNCTIONAL DIMENSIONS AND GROWTH DETERMINANTS

АСОЦІАТИВНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ ГРУДНЯ
45
ASSOCIATIVE POLITICAL ECONOMY OF DECEMBER

АВТОРИ - 2017
48а
AUTHORS OF 2017


Друкувати
Найбільш популярні матеріали