Пріоритетні напрями розвитку інституту власності на лісові землі
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ НА ЛІСОВІ ЗЕМЛІ

PRIORITY DIRECTIONS OF THE INSTITUTE OF PROPERTY FOR FOREST LANDS DEVELOPMENT

Олександр ШУБАЛИЙ,

доктор економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Oleksandr SHUBALY,
Doctor of Economics,
Lutsk National Technical University

У статті обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку інституту власності на лісові землі: забезпечення реальної рівноправності всіх форм власності на лісові землі, ліси, майно лісокористувачів; правове розмежування відносин власності на зазначені об’єкти; узгодження положень Лісового та Земельного кодексів щодо регулювання відносин власності на лісові землі та ліси комунальної та приватної власності; зацікавлення власників сільськогосподарських угідь (чи приватних осіб) у зміні цільового призначення (придбання) непродуктивних та інших земель під заліснення; а територіальних громад – у виділенні для заліснення або переведення в лісові землі природно заліснених ділянок; розвиток нових форм тимчасового користування лісовими ділянками і лісами. Для кожного пріоритету визначено заходи та очікувані результати розвитку інституту власності на лісові землі.

The article substantiates the priority directions of the development of the institute of property on forest lands: ensuring the real equality of all forms of ownership of forest lands, forests, property of forest users; legal separation of property relations for specified objects; Harmonization of the provisions of the Forest and Land Codes regarding the regulation of property relations on forest lands and forests of communal and private property; interest of o wners of agricultural lands (or private individuals) in changing the purpose (purchase) of unproductive and other lands under cultivation; and territorial communities – in the allocation for afforestation or transfer to forest lands of naturally fellowship; development of new forms of temporary use of forest areas and forests. For each priority, measures and expected results of the development of the institution of ownership of forest lands are identified.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали