Методика оцінювання ризику використання векселів для легалізації кримінальних доходів
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВИКОРИСТАННЯ ВЕКСЕЛІВ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ

EVALUATION TECHNIQUE OF THE RISK OF THE USE OF PROMISSORY NOTES FOR LEGALIZATION OF CRIMINAL ASSETS

Тетяна ДМИТРЕНКО,

Голова Правління ГО «Агентство з розвитку вексельного ринку»,
аспірант ДННУ «Академія фінансового управління», Київ

Tetyana DMYTRENKO,
Chairman of the Board of non-governmental organization “Agency for bill market development”,
Post-graduate student of the Academy of Financial Management, Kyiv

У статті викладено результати досліджень методів оцінювання ризику використання векселів для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та його компонент. Запропоновано метод оцінювання ризику наявності або відсутності реквізитів векселя, вексельних застережень і написів з використанням коефіцієнта значущості компонент ризику векселя, а саме коефіцієнтів значущості ризику використання векселів за методом експертних оцінок. Цей метод надає можливість оцінити використання векселів за їх відповідністю вимогам вексельного права та враховує особливості використання вексельних застережень, оцінка яких вимагає експертного підходу. Також у статті викладено оцінку векселів з використанням байєсівського підходу до аналізу ризиків використання векселів у фінансових операціях щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму за показниками фінансової та бухгалтерської звітності учасників вексельного обігу. Цей підхід надає можливість оцінити ліквідність і учасників, зазначених на векселі, які несуть солідарну відповідальність щодо ордерного наказу сплатити за векселем, і ліквідність безпосередньо самих векселів. Отже, в поєднанні двох методів оцінки векселів як щодо форми й реквізитів векселів відповідно до вексельного права, так і щодо розрахунку ліквідності векселя як фінансового інструменту стосовно економічного сенсу його використання в статті викладено методику оцінки ризику використання векселів у фінансових операціях, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

The article presents the results of research of risk assessment methods for the use of promissory notes for money laundering or financing of terrorism and its components. The method to assess the risk of presence or absence of prerequisites, reservations and inscriptions using the coefficient of significance of the components of a promissory note risk, namely, the coefficients of the significance of the risk of using promissory notes through the expert evaluation method has been offered. This method allows to assess the use of promissory notes in terms of their conformity with the requirements of exchange law and considers the peculiarities of using promissory notes reservations the assessment of which requires an expert approach. The article also presents the assessment of promissory notes using Bayesian approach to the analysis of risks of using promissory notes in financial operations concerning money laundering or financing of terrorism based on the indicators of financial and accounting statements of bill of exchange transactions participants. This approach allows to assess the liquidity and participants listed on a promissory note who bear joint and several liability as regards an order to pay in relation to a promissory note, and the liquidity of the promissory notes themselves. So, in a combination of two methods for estimating promissory notes both in form and requisites of promissory notes in accordance with exchange law and in calculating the liquidity of a promissory note as a financial instrument concerning the economic sense of its use, the article describes the methodology for assessing the risk of using promissory notes in financial transactions related to money laundering or financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали