Пріоритети зростання надходжень у місцеві бюджети в умовах децентралізації
ПРІОРИТЕТИ ЗРОСТАННЯ НАДХОДЖЕНЬ У МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

PRIORITIES OF LOCAL BUDGET REVENUES INCREASE UNDER THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Леся СТЕШЕНКО,

кандидат економічних наук,
Національний університет харчових технологій, Київ

Lesya STESHENKO,
Ph.D. in Economics,
National University of Food Technologies, Kyiv

У статті розкривається зміст децентралізаційних процесів як необхідної передумови зростання надходжень до бюджетів територіальних громад та зміцнення фіскальної самодостатності локальних утворень. Проаналізовано динаміку надання офіційних трансфертів місцевим бюджетам та їх частки в структурі доходів місцевих бюджетів, що дало змогу зробити висновок про посилення залежності регіональних бюджетів та бюджетів територіальних громад базового рівня від централізованих фінансових фондів держави. Виходячи з динаміки номінальних доходів та доходів у порівняних цінах 2007 року місцевих бюджетів (з врахуванням трансфертів) встановлено, що реального збільшення надходжень до бюджетів територіальних громад в цілому не спостерігається.

The article reveals the content of decentralization processes as a necessary prerequisite for the increase of budgets revenues of territorial communities and strengthening the fiscal self-sufficiency of local entities. The dynamics of the provision of official transfers to local budgets and their share in the structure of revenues of local budgets has been analyzed, which made it possible to conclude that the regional budgets and budgets of the territorial communities of the base level depend on the centralized funds of the state. Based on the dynamics of local budgets’ nominal revenues and revenues in comparative prices of 2007 (including transfers), it was established that there is no real increase in revenues to the budgets of territorial communities altogether.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали