Стратегічні пріоритети комплексного економіко-екологічного регулювання земельних відносин: інституціональне підґрунтя та механізми реалізації
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

STRATEGIC PRIORITIES FOR COMPLEX ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL REGULATION OF LAND RELATIONS: INSTITUTIONAL BASIS AND IMPLEMENTATION MECHANISM

Алла КРИСАК,

кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Alla KRYSAK,

Ph.D. in Economics,
Lutsk, National Technical University

Встановлено, що розвиток земельних відносин в Україні відзначається розбалансованістю, відсутністю системного підходу та фрагментарними змінами, які відбуваються в земельно-ресурсній сфері. Розроблено стратегічні основи економіко-екологічного регулювання земельних відносин на засадах сталого розвитку, що передбачають диференційований підхід до створення планів розвитку різних категорій земель за рівнем соціо-еколого-економічної ефективності регулювання земельних відносин. Розкрито можливі сценарії, що визначають найбільш ймовірні багатоваріантні прогнози щодо питань розпорядження землями та ефективності земельних відносин. Сформовано напрями інституціонального забезпечення, визначено мету, завдання, механізми досягнення та очікувані результати від реалізації стратегії комплексного економіко-екологічного регулювання земельних відносин.

It has been established that the development of land relations in Ukraine is marked by imbalance, lack of systematic approach and fragmentary changes taking place in the land-resource field. The strategic bases of economic and environmental regulation of land relations on the basis of sustainable development which provide a differentiated approach to creating plans for the development of different categories of land according to the level of socio-ecological and economic efficiency of land relations regulation have been are elaborated. Possible scenarios that determine the most probable multivariate forecasts regarding issues of land administration and the efficiency of land relations have been revealed. The directions of institutional support have been formed; the purpose, tasks and mechanisms of achievement and expected results from the implementation of the strategy of complex economic and environmental regulation of land relations have been defined.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали