Зміст № 3 (377) березень 2018 року
ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Ярослав ГАДЗАЛО:
АГРАРНІЙ НАУЦІ Є ЩО ЗАПРОПОНУВАТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВУ
2
Yaroslav HADZALO:
AGRARIAN SCIENCES HAVE SOMETHING TO OFFER TO AGRICULTURAL INDUSTRY

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


Юрій ЛУЧЕЧКО
ЧОМУ ДОЦІЛЬНО ЗМЕНШУВАТИ ПОДАТКОВИЙ ТИСК НА СПИРТОВУ ГАЛУЗЬ
8
Yuriy LUCHECHKO
WHY IS IT ADVISABLE TO REDUCE THE TAX PRESSURE ON THE ALCOHOL INDUSTRY

Василий ГОЛЯН
ЗЕМЕЛЬНАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕНТНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
11
Vasyl’ GOLYAN
LAND ADMINISTRATION DECENTRALIZATION: INSTITUTIONAL AND RENTAL PREREQUISITES

Вадим БАРДАСЬ
ИНВЕСТОРЫ ДЕЛАЮТ СТАВКИ: ЧТО ПРОИСХОДИТ С УКРАИНСКИМ РИТЕЙЛОМ
17
Vadym BARDAS’
INVESTORS ARE PLACING BETS: WHAT HAPPENS TO UKRAINIAN RETAIL

УКРАЇНІ ПОДВІЙНУ ТЕХНОЛОГІЧНУ РЕВОЛЮЦІЮ
DOUBLE TECHNOLOGICAL REVOLUTION FOR UKRAINE!


ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ: «НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА: СТАН ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ»
ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦІЙ
19
PARLIAMENTARY HEARING: «NATIONAL INNOVATION SYSTEM: STATUS AND LAW ENFORCEMENT DEVELOPMENT»
RECOMMENDATIONS PROJECT

Олег ЛУЩАК:
ТРОХИ ЩЕ ПОПРАЦЮЮ В УКРАЇНІ
26
Oleg LUSCHAK:
I WILL WORK A BIT MORE IN UKRAINE

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
NATURE MANAGEMENT


Ірина НОВАКОВСЬКА
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
27
Iryna NOVAKOVS’KA
LAND-USE SYSTEM OPTIMIZATION

Олег ОЛЕКСІЄВЕЦЬ
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДНЕСЕННЯ ПОЛІСЬКИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ
33
Oleh OLEKSIIEVETS
DIVERSIFICATION OF PERMANENT FOREST USERS’ ACTIVITIES AS AN IMPORTANT PRECONDITION FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF POLISSYA ADMINISTRATIVE DISTRICTS

ІДЕЇ
IDEAS


Олександр МОРОЗОВ
ВІДОБРАЖЕНHЯ ПОТОЧНИХ І ПРОГНОЗНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКОНОМІКО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
39
Oleksandr MOROZOV
REFLECTION OF CURRENT AND PREDICTED PARAMETERS OF ECONOMIC ACTIVITIES OF AN ENTERPRISE

ПОДІЇ
EVENTS


Наталія ЗАРИЦЬКА
НА ШЛЯХУ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО БІЗНЕСУ ТА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ КРУГЛИЙ СТІЛ «БІОЕНЕРГЕТИКА: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ»
46
Nataliya ZARYTS’KA
ON THE WAY TOWARD ECOLOGICAL BUSINESS AND ENERGY SELF-SUFFICIENCY OF UKRAINE ROUND TABLE «BIOENERGY: PROSPECTS FOR DEVELOPMENT IN UKRAINE»

У НАЦБАНКУ УКРАЇНИ – НОВИЙ ГОЛОВА
48
A NEW CHAIRMAN OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE

Ярослав СОЛТИС
ДБАТИ ПРО СТАБІЛЬНІ ГРОШІ
49
Yaroslav SOLTYS
TAKE CARE OF STABLE MONEY

Микола РОСОШЕНКО
АСОЦІАТИВНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ БЕРЕЗНЯ
50
Mykola ROSOSHEKO
ASSOCIATIVE POLITICAL ECONOMY OF MARTCH


Друкувати
Найбільш популярні матеріали