Відображення поточних і прогнозних параметрів економіко-господарської діяльності підприємства
ВІДОБРАЖЕНHЯ ПОТОЧНИХ І ПРОГНОЗНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКОНОМІКО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

REFLECTION OF CURRENT AND PREDICTED PARAMETERS OF ECONOMIC ACTIVITIES OF AN ENTERPRISE

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,

Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

У статті досліджуються особливості нового підходу до трактування ролі й безпосереднього впливу поняття економіко-інформаційного простору на результати аналізу та прогнозування економічної діяльності інноваційних систем, зокрема можливого врахування структури порядку простору.

The article deals with the features of a new approach to the interpretation of the role and direct effect of the concept of the economic and informational space on the results of the analysis and forecasting of the economic activities of innovation systems, in particular the possible consideration of the structure of the order of space.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали