Диверсифікація діяльності постійних лісокористувачів як важлива передумова соціально-економічного піднесення поліських адміністративних районів
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДНЕСЕННЯ ПОЛІСЬКИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ

DIVERSIFICATION OF PERMANENT FOREST USERS’ ACTIVITIES AS AN IMPORTANT PRECONDITION FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF POLISSYA ADMINISTRATIVE DISTRICTS

Олег ОЛЕКСІЄВЕЦЬ,

директор ДП «Березнівське лісове господарство»

Oleh OLEKSIIEVETS,
Director of State-owned administrative forestry enterprise “Bereznivske lisove hospodarstvo”

У статті обґрунтовується необхідність диверсифікації виробничо-господарської діяльності постійних лісокористувачів як важливої передумови соціально-економічного піднесення поліських адміністративних районів. Проаналізовано динаміку обсягів виробництва продукції, робіт та послуг лісового господарства, надходжень податків та зборів до бюджетів різного рівня на ДП «Березнівське лісове господарство». Обґрунтовано, що диверсифікація діяльності постійних лісокористувачів має передбачати впровадження сучасних технологій лісівництва та проведення лісогосподарських заходів, застосування сучасних методів утилізації лісосічних відходів та відходів деревообробного виробництва, урізноманітнення номенклатури виробництва продукції лісопереробки.

The need to diversify the production and economic activities of permanent forest users as an important precondition for socio-economic development of Polissya administrative districts has been substantiated. The dynamics of volumes of production of products, works and services of forestry, revenues of taxes and charges to budgets of different levels at state-owned administrative forestry enterprise “Bereznivske lisove hospodarstvo” has been analysed. It has been substantiated that diversification of permanent forest users activities should include the introduction of modern technologies of forestry and forest management measures, the application of modern methods of utilization of forest waste and wood processing waste, and the diversification of the nomenclature of wood processing products.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали