Зміст № 8 (382) серпень 2018 рокуЛІСОВИЙ СЕКТОР
Володимир БОНДАР:
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ МАЮТЬ ВИЗНАЧАТИ ПРОФЕСІОНАЛИ
2
FOREST SECTOR
Volodymyr BONDAR:
FORESTRY REFORM DIRECTIONS SHOULD BE DEFINED BY SPECIALISTS

ІНТЕРВ’Ю
Юрій МАРЧУК:
ЛЮДИ ДЛЯ ЛІСУ – ЛІС ДЛЯ ЖИТТЯ
6
INTERVIEW
Yuriy MARCHUK:
PEOPLE FOR THE FOREST, THE FOREST FOR LIFE

ВИКЛИКИ ЧАСУ
КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЛІСОВОГО, НАУКОВОГО, ЛІСОПРОМИСЛОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ
9
CHALLENGES OF TIME
COLLECTIVE APPEAL OF PUBLIC FOREST, SCIENTIFIC, FORESTRY AND HUNTING ORGANIZATIONS

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
Леонід НОВАКОВСЬКИЙ,
Ірина НОВАКОВСЬКА
ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
11
LAND RELATIONS
Leonid NOVAKOVSKY, Iryna NOVAKOVSKA
FORMATION OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES AND PROBLEMS OF THEIR LAND MANAGEMENT

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ГОЛОВА ДЕРЖЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕДСТАВИВ ДОСЯГНЕННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, «ЧИСТОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ ЗА ЧОТИРИ РОКИ, А ТАКОЖ ПЛАНИ НА МАЙБУТНІЙ ПЕРІОД
17
ENERGY EFFICIENCY
THE HEAD OF THE STATE AGENCY FOR ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY SAVING OF UKRAINE PRESENTED THE ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF ENERGY EFFICIENCY AND “CLEAN” ENERGY FOR 4 YEARS, AS WELL AS BLUEPRINTS FOR THE FUTURE

СВІТОВА ЕКОНОМІКА
Євгеній РЕДЗЮК
ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УКРАЇНУ
19
WORLD ECONOMY
Yevheniy REDZYUK
INTENSIFICATION OF GLOBAL INSTABILITY IN THE INTERNATIONAL ECONOMY AND ITS INFLUENCE ON UKRAINE

АГРАРНИЙ СЕКТОР
Ігор САЧОВСЬКИЙ
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В АПК
23
AGRARIAN FIELD
Ihor SACHOVS’KYI
SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF PRICING IMPROVEMENT IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

ПОДІЇ
ОГЛЯД СЕРПНЯ 2018. ПРО ЩО ПИСАЛИ ЗМІ
26
EVENTS
OVERVIEW OF AUGUST 2018. ABOUT THE WAYS OF THE MEDIA

ЮВІЛЕЙ
ДО 60-РІЧЧЯ ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА КРАВЦІВА ВАСИЛЯ СТЕПАНОВИЧА
32
ANNIVERSARY
TO THE 60TH ANNIVERSARY OF DOCTOR OF ECONOMICS, PROFESSOR, KRAVTSIV VASYL’ STEPANOVYCH

НОВІ ВИДАННЯ
Лакида П.І., Приліпко І.С., Сорока М.Г.
ПЕРВИННА СТОВБУРОВА ПРОДУКЦІЯ БЕРЕЗОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛІССЯ
1a
NEW EDITIONS
Lakyda P.I., Prylipko I.S., Soroka M.G.
PRIMARY STEM PRODUCTION OF BIRCH STANDS IN THE CHERNIHIV POLISSYA


Друкувати
Найбільш популярні матеріали