Новий погляд на національну безпеку країни
РЕЦЕНЗІЯ
на монографію Ганни Харламової
«РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ЗАГРОЗ: АНАЛІЗ, ОЦІНКА, ПРОГНОЗ»


THE NATIONAL SECURITY OF THE COUNTRY RECONSIDERED

Review of the monograph by Hanna Kharlamova
“THE NATIONAL SECURITY LEVEL OF THE COUNTRY IN THE SYSTEM OF MODERN
GEO-ECONOMICAL THREATS: ANALYSIS, EVALUATION AND FORECAST”

___________________________________________________________________________________

Національна безпека держави є інтегральною характеристикою стану державної системи, яка включає низку підсистем – найважливіших, взаємопов’язаних структурних складових безпеки, що відображають функціонування окремих сфер держави: інвестиційну, інноваційну, соціальну, енергетичну та екологічну. Цей перелік може доповнюватися або уточнювати як за складовими, так і за індикаторами.

Загрози національній безпеці країни складні та мають багатоаспектний характер. Проблема кількісного виміру є однією з найбільш важливих і складних філософських, методологічних і прикладних проблем сучасної економічної науки. Найбільш гостро ця проблема стоїть у сфері національної безпеки. Завдання забезпечення національної безпеки не може бути вирішеним без комплексного вивчення можливостей застосування кількісних методів та економіко-математичного моделювання для вимірювання рівня національної безпеки країни й розробки відповідних методик і технологій управління нею.

Тому вкрай нагальною є розробка єдиної методології забезпечення сталого розвитку країни через комплексну систему оцінки національної безпеки України, яка враховує територіальну та галузеву специфіку, інвестиційний потенціал країни, соціально-екологічну ситуацію в Україні. Проблеми внутрішнього розвитку економіки України, динамічні зміни в глобальному економічному просторі та збільшення ступеня відкритості національної економіки підсилюють необхідність удосконалення методології оцінки рівня національної безпеки держави з метою адекватного реагування на дестабілізуючі фактори. Широко досліджувані та вживані методики оцінки рівня економічної безпеки країни та її складових (інноваційно-інвестиційної безпеки, фінансової, енергетичної, зовнішньоторговельної, соціальної та демографічної безпеки) стають недостатніми для забезпечення національних інтересів та безпеки країни у швидкозмінних реаліях сьогодення. Оцінка економічної безпеки не є достатньою без оцінки більш широкої системи – системи національної безпеки у спектрі сучасних геоекономічних загроз.

Отже, розгляд національної безпеки України як об’єкта моделювання й оцінки є актуальним та обґрунтованим. Важливого значення набуває можливість прогнозування рівня національної безпеки країни на середньо- та довгострокову перспективу. Для цього потрібні макроекономічні моделі, результатом яких є прогнозні макропоказники для обчислення прогнозних індикаторів, за якими й можна отримати прогноз рівня національної безпеки. Саме тому ця робота к.е.н., доц. Г.Харламової має важливе науково-теоретичне та практичне значення для національної економіки на сучасному етапі практики проведення геоекономічної політики України.

Розкриття теми проходить логічні етапи: від критичного аналізу еволюції теоретичних уявлень про зміст та джерела національної безпеки (розділ 1), через класифікацію загроз для України та таргетування на рейки сталого розвитку (розділ 2), економіко-математичний аналіз міжнародної конкурентоспроможності економіки України (розділ 2) до статистичної оцінки та економетричного моделювання взаємовпливу складових національної безпеки та економічного розвитку України (розділ 4), з одночасним представленням авторської методики оцінювання національної безпеки (розділ 3). Тобто дослідження має класичну структуру: розділ 1 порушує питання теоретичного характеру, розділ 2 розкриває статистичний аналіз існуючих тенденцій, розділ 3 презентує новий авторський підхід, який підтверджується кількісними розрахунками в розділі 4.

Достовірність розроблених наукових положень, висновків і рекомендацій ґрунтується на глибокому теоретичному аналізі автором процесів інтеграції України в глобалізований геоекономічний простір. Вдосконалено понятійно-категоріальний апарат дослідження, що додало роботі методологічної обґрунтованості. Проведено порівняльний аналіз існуючих методик оцінки стану національної безпеки, що підсилило зрілість та глибину наукової публікації. На основі застосування потужних економіко-математичних методів досліджено взаємозв’язки між індикаторами-складовими національної безпеки та основними показниками-індикаторами соціально-економічного розвитку України.

Зміст монографії к.е.н., доц. Г.Харламової викладено в логічній послідовності, добре структуровано, що забезпечило побудову належного алгоритму вирішення поставлених завдань відповідно до визначеної теми. Монографія містить багато схем, рисунків і таблиць, що робить її інформативною та доступною для широкого кола читачів. Основні наукові положення й результати роботи, які наведені для потенційного читача, мають достатній ступінь обґрунтованості й базуються на положеннях системного підходу до економіко-математичного моделювання.

Основні положення монографії доведено до рівня прикладних рекомендацій: зокрема, при розробці трилогії книг у рамках проекту Україна 2030 (https://ukraine2030.org/uk).

М.О. Оліскевич, д.е.н., професор,
Львівський національний університет імені Івана Франка;
О.В. Длугопольський, д.е.н., професор,
Тернопільський національний економічний університет;
А.А. Роскладка, д.е.н., професор,
Київський національний торговельно-економічний університет


Друкувати
Найбільш популярні матеріали