Економіко-екологічна збалансованість підприємницької діяльності як передумова сталого розвитку регіону

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL BALANCE OF ENTERPRENEURIAL ACTIVITIES AS A PRECONDITION FOR REGION’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ганна ЄФІМОВА
,
кандидат економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Ganna YEFIMOVA,
PhD Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Наталія ГРИШИНА,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Nataliya GRYSHYNA,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

Розглянуто передумови розвитку екологічного підприємництва в Миколаївській області. Надано оцінку економіко-екологічного стану підприємницької діяльності в регіоні. Запропоновано першочергові заходи щодо формування й подальшого ефективного функціонування екологічно орієнтованого малого підприємництва.

The preconditions for the development of environmental business in the Mykolayiv region are considered. The estimation of economic and environmental conditions of business in the region is made. Urgent measures of effective development of environmentally-oriented small business are proposed.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали