Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” створена постановою Президії НАН України № 309 від 03.11.2010 р. Підпорядкована Національній академії наук України і входить до складу Відділення економіки НАН України.
Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”
Головними завданнями інституту є фундаментальні і прикладні дослідження економіки природокористування, спрямовані на забезпечення економічного обґрунтування формування та реалізації державної політики у сфері використання та охорони природних ресурсів і сталого розвитку України.

В установі функціонують учена рада, аспірантура і докторантура та спеціалізована вчена рада Д 26.256.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук, а також рада молодих учених і науково-видавнича рада.

ХВЕСИК МИХАЙЛО АРТЕМОВИЧ

Директор інституту, академік НААН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Автор 380 наукових праць, у тому числі 37 монографій, 6 підручників, 8 навчальних посібників, низки законодавчих актів, нормативно-технічних і нормативно-правових документів, винаходів, практичних рекомендацій з технології утилізації і переробки відходів промислового і сільськогосподарського походження. Співавтор двох трьохтомних монографій з оптимізації екосередовищ, економіки природних ресурсів, інноваційного розвитку АПК, організації і екологозбалансованого сільськогосподарського виробництва, інституціонального забезпечення природокористування. Ним сформована наукова школа економістів-екологів, підготовлено 29 кандидатів та 7 докторів наук.

Лауреат премії ім. Туган-Барановського Національної академії наук України, нагороджений грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, ВАК України, НААН України, різних міністерств і відомств.

Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”ЛИЗУН СТЕПАН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Заступник директора інституту з наукової роботи, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.

Автор понад 215 наукових праць, у тому числі восьми монографій, 192 статей та 15 винаходів. Під керівництвом С.О. Лизуна підготовлено та захищено чотири кандидатські дисертації.

Нагороджений грамотами та відзнаками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (нині Міністерство екології та природних ресурсів України), різних міністерств і відомств.

Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”ІБАТУЛЛІН ШАМІЛЬ ІЛЬДУСОВИЧ

Заступник директора інституту з науково-організаційної роботи, доктор економічних наук, доцент.

Автор понад 60 наукових праць, у тому числі трьох монографій.

Під керівництвом Ш.І. Ібатулліна підготовлено та захищено одну докторську та одну кандидатську дисертації.

КОВАЛЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Учений секретар інституту, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Автор понад 70 наукових праць.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, грамотами та відзнаками Вищої атестаційної комісії України і Київського міського голови.

Загалом, серед науковців інституту один академік НАН України та один академік НААН України, 18 докторів та 30 кандидатів наук, 11 професорів, три заслужені діячі науки і техніки України.

Організаційна структура інституту включає сім наукових та науково-організаційний відділи, адміністративно-господарський підрозділ (відділ кадрів, бухгалтерія, канцелярія, господарська частина), дільниця оперативного друку.

Наукові відділи

Відділ комплексної оцінки та управління природними ресурсами. Завідувач відділу, доктор економічних наук, професор
БИСТРЯКОВ Ігор Костянтинович

Основні наукові напрями діяльності відділу:

розробка теоретико-методологічних засад комплексної оцінки та управління природними ресурсами в контексті формування умов сталого розвитку;
розроблення моделей капіталізації природних ресурсів та фінансових механізмів управління природними ресурсами;
формування напрямів корпоратизації власності природних ресурсів, методів та моделей корпоративного управління ними;
розробка методів гармонізації інтересів влади, бізнесу, суспільства у сфері використання природних ресурсів.

Відділ економічних проблем водокористування. Завідувач відділу, доктор економічних наук, старший науковий співробітник
ЛЕВКОВСЬКА Людмила Володимирівна

Основні наукові напрями діяльності відділу:

розробка теорії і методології економіки водокористування та інституціонального середовища господарського освоєння водоресурсного потенціалу;
обґрунтування економічного механізму сталого водокористування та ефективної водоохоронної діяльності;
формування системи корпоративного управління водогосподарським комплексом на засадах сталого розвитку;
розробка методичних засад екологозбалансованого використання, охорони та відтворення водних ресурсів, економічної оцінки природної водозабезпеченості населення та господарського комплексу держави, антропогенного впливу на водні екосистеми;
формування стратегії національної та регіональної водної політики на засадах сталого розвитку водогосподарського комплексу України та її регіонів.

Відділ сталого землекористування. Завідувач відділу, доктор економічних наук, доцент
ІБАТУЛЛІН Шаміль Ільдусович

Основні наукові напрями діяльності відділу:

розробка теоретико-методоло­гічних напрямів та методів оцінки сталого землекористування в рамках формування ефективних землегосподарських систем;
визначення та ідентифікація ознак простору господарської діяльності на різних рівнях системного управління;
удосконалення системи комплексної оцінки земельних ресурсів;
розроблення методичних рекомендацій з удосконалювання систем державного й територіального управління об'єктами землегосподарювання в сучасних умовах.

Відділ природно-техногенної та екологічної безпеки. Завідувач відділу, доктор географічних наук, професор
СТЕПАНЕНКО Анатолій Васильович

Основні наукові напрями діяльності відділу:

ідентифікація, оцінка та прогноз розвитку природно-техногенних і екологічних ризиків та загроз у системі національної безпеки;
розробка теоретико-методологічних і прикладних основ стратегії розвитку й формування регіональної природно-техногенної та екологічної безпеки;
обґрунтування стратегії сталого розвитку у форматі природно-техногенної та екологічної безпеки України в умовах структурних трансформацій економіки й інституціональних перетворень; удосконалення системи управління природно-техногенною та екологічною безпекою;
розробка організаційно-економічних і екологічних засад поводження з відходами у сфері розвитку вторинного ресурсокористування; обґрунтування програмно-цільових рішень і складових державної екологічної політики, а також фінансово-економічних механізмів, спрямованих на вирішення проблеми відходів.

Відділ стратегічного потенціалу сталого розвитку.Завідувач відділу, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, радник дирекції інституту, заслужений діяч науки і техніки України
АЛИМОВ Олександр Миколайович

Основні наукові напрями діяльності відділу:

розвиток теорії, методології та практики стратегії макросистемної еволюції національної економіки на засадах раціонального використання стратегічного потенціалу сталого розвитку і прогнозування наслідків її реалізації;
розроблення теоретико-методологічних основ оцінювання стратегічного потенціалу сталого розвитку України в системі "природа – економіка – соціум";
обґрунтування методологічних засад формалізації моделі адаптивного управління використанням стратегічного потенціалу сталого розвитку України на основі системи науково аргументованих критеріїв та індикаторів оцінювання;
формування макроекономічної моделі стратегічного потенціалу сталого розвитку в умовах фінансово-економічної невизначеності функціонування економіки.

Відділ суспільних проблем сталого розвитку. Завідувач відділу, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
КУЦЕНКО Віра Іванівна

Основні наукові напрями діяльності відділу:

розробка теоретичних, методологічних і практичних рекомендацій щодо вирішення суспільно-економічних проблем забезпечення сталого розвитку України та її регіонів з використанням новітніх інституційних, інноваційних, організаційно-економічних та інших регуляторів;
дослідження гуманітарних проблем забезпечення стандартів і якості середовища життєдіяльності, обґрунтування напрямів підвищення ефективності складових організаційно-економічного механізму задоволення суспільно необхідних потреб населення як фактору і складової сталого розвитку з урахуванням економічних, соціальних і екологічних критеріїв;
розроблення концепції та стратегії формування національного соціогуманітарного простору на засадах економіки добробуту та ключових принципів громадянського суспільства;
обґрунтування підходів до вдосконалення просторової організації територіальних ринків послуг, прогнозування значущих показників їх розвитку на різнострокову перспективу.

Відділ економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку. Завідувач відділу, доктор економічних наук, професор
ХЛОБИСТОВ Євген Володимирович

Основні наукові напрями діяльності відділу:

розробка теоретико-методоло­гічних та економічних засад формування і реалізації екологічної політики;
удосконалення системи механізмів забезпечення сталого розвитку на різних рівнях (від об’єктового до державного);
розроблення теоретико-методологічних основ формування еколого-економічного інструментарію державної стратегії сталого розвитку;
здійснення методологічного аналізу та розробка методичного апарату визначення екологічних збитків від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, порушення природоохоронного законодавства.

В установі систематично проводяться методологічні семінари, круглі столи, науково-практичні конференції.

Фахівці інституту мають багаторічний досвід у сфері наукового обґрунтування екологозбалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів і готові до плідної співпраці з усіма зацікавленими міністерствами, відомствами й установами.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали