Ринкові методи ціноутворення в роздрібній торгівлі: орієнтація на покупців і конкурентів

РИНКОВІ МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ: ОРІЄНТАЦІЯ НА ПОКУПЦІВ І КОНКУРЕНТІВ

MARKET METHODS OF PRICING IN RETAIL TRADE: ORIENTATION ON BUYERS AND COMPETITORS


Михайло ОКЛАНДЕР,
доктор економічних наук,
Одеський національний політехнічний університет

Mykhaylo OKLANDER,
Doctor of Economics,
Odessa National Polytechnic University

У статті розглянуто теоретико-прикладні положення формування механізмів ціноутворення, а також чинників, що впливають на прийняття цінових рішень у роздрібній торгівлі. Наведено класифікацію підприємств роздрібної торгівлі. Розкрито зміст поняття формати магазинів торговельної мережі.

The theoretic and applied positions of forming of mechanisms of pricing and factors, influencing acceptance of price decisions in a retail business are observed in the article. The classification of enterprises of retail business is given. The matter of concept of formats of shops of retail network is revealed.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали