Шляхи наповнення місцевих бюджетів: оподаткування доходів

ШЛЯХИ НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ

WAYS OF LOCAL BUDGETS FILLING: INCOME ASSESSMENT

Ірина ВОЛОХОВА
,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Iryna VOLOKHOVA,
PhD in Economics,
Odessa National Economic University

У статті досліджено можливості наповнення місцевих бюджетів за рахунок оподаткування доходів. Запропоновано специфічні принципи місцевого оподаткування: принцип взаємної еквівалентності, територіального походження, рівномірного податкового навантаження на різні категорії платників податків, мінімального впливу на циклічне коливання економіки, відповідності темпам зростання надходжень державних податків, відповідності потребам населення та юридичних осіб території, а також принцип самостійності.
Доведено, що податок на прибуток як місцевий використовувати недоцільно. Податок на доходи фізичних осіб можна використовувати лише в якості податкових надбавок до державного податку або отримувати частину його розщеплень із незначними податковими повноваженнями. При оподаткуванні юридичних осіб необхідно використовувати додаткові податки, які компенсували б місцеві вигоди, що отримують підприємства. Серед таких прямих податків, наприклад, може бути податок на доходи, на збільшення вартості.

In the article the possibilities of filling of local budgets by income assessment are investigated. Specific principles of local taxation are offered: principle of mutual equivalence, territorial origin, equal tax loading on the different categories of taxpayers, minimum influence on cyclic oscillation of economy, accordance the rates of growth of receipts of government taxes, accordance the necessities of population and legal entities in territory and principle of independence.
It is well-proven that, as local, to use an income tax beside the purpose. Tax on the profits of physical persons is possible to use only as tax rises to the state tax, or to get part of its breaking up with insignificant tax plenary powers. At taxation of legal entities it is necessary to use additional taxes, what would compensate local benefits which get enterprises. Among such direct taxes, for example, there can be a tax on profits, on the increase of cost.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали