Напрями вдосконалення діяльності фіскальних інститутів як засіб сприяння економічному зростанню в державі

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІСКАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ЯК ЗАСІБ СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ В ДЕРЖАВІ

DIRECTIONS OF FISCAL INSTITUTIONS IMPROVEMENT AS A MEAN OF PROMOTING ECONOMIC GROWTH IN THE STATE

Марія ФІЛЬО
,
Тернопільський національний економічний університет

Mariya FILYO,
Ternopil’ National Economic University

У статті наведено переваги та недоліки фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат, доведено необхідність їх удосконалення. Наведено алгоритм конвергенції функцій фіскальних інститутів у сучасний період трансформаційних процесів. Запропоновано механізм удосконалення фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат, який включає стратегічні й тактичні напрями. Обґрунтовано необхідність вдосконалення податкового контролю як основного засобу протидії податковим правопо-рушенням та податковим втратам.

The article presents the benefits and deficiencies of fiscal institutions of tax losses minimization and the necessity of their improvement is grounded. The algorithm of functions convergence of fiscal institutions in the current period of transformation processes is given. The mechanism of improving fiscal institutions of tax losses minimization which includes strategic and tactical direction is proposed in the article. The necessity of improvement of tax control as a major mean of combating tax offenses and therefore tax losses is substantiated.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали