Фіскальні важелі впливу на розвиток ринку капіталу на національному рівні

ФІСКАЛЬНІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК РИНКУ КАПІТАЛУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

FISCAL LEVERAGE ON CAPITAL MARKET DEVELOPMENT AT NATIONAL LEVEL

Ігор ДОРОШЕНКО
,
кандидат економічних наук,
голова правління банку «Русский стандарт», Київ

Igor DOROSHENKO,
PhD in Economics,
Head of the Board, Russian Standard Bank, Kyiv

У статті розкриваються сутність, цілі та основні інструменти фіскальної політики держави. Виокремлено фіскальні методи регулювання ринку капіталу Національним банком України. Увага акцентується на механізмах регулювання обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті. Визначено податкові методи регулювання ринку капіталу та нові заходи щодо оподаткування операцій із цінними паперами. Обґрунтовано шкідливість введення податку на продаж іноземної валюти для валютного ринку та ринку капіталу, що призведе до тотального розквіту тіньового ринку торгівлі іноземною валютою, виникнення нових цілковито нелегальних схем щодо ухилення від нового податку й практично повної відсутності його надходжень до Пенсійного фонду України, а також збільшення випадків валютного шахрайства. Виявлено позитивні тенденції в динаміці фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як важливої передумови зміцнення банківської системи України.

The article deals with the nature, objectives and main instruments of state fiscal policy. We singled out fiscal methods of regulation of the capital market by the National Bank of Ukraine. The attention is focused on the mechanisms of regulation of compulsory sale of foreign exchange earnings. We defined tax methods of regulation of capital markets and new arrangements for taxation of securities. We grounded harmfulness of implementing a tax on sale of foreign currency exchange market and capital market, leading to a flourishing black market total foreign exchange trading, the emergence of entirely new illegal schemes for new tax evasion and an almost complete absence of its revenues to the Pension Fund of Ukraine, an increased incidence of currency fraud. The positive trends in the dynamics of the financial resources of the Fund Deposit Guarantee as an important precondition strengthening the banking system of Ukraine are revealed.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали