Оцінка обсягів нелегального обігу підакцизних товарів
Володимир Олефір
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу
секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ


Уряд кожної країни в більшій чи меншій мірі стикається з проблемою «тіньового» сектора або нелегального виробництва, розповсюдження і спо-живання товарів і послуг. Оскільки «тіньовий» бізнес є протиправною діяль-ністю він потребує постійного контролю і втручання правоохоронних органів з метою його мінімізації.

Для здійснення своєї діяльності правоохоронні органи повинні знати приблизні масштаби «тіньового» бізнесу та його динаміку. Однак отримати таку інформацію у повному обсязі достатньо складно, враховуючи прихова-ний характер нелегального бізнесу. В цьому випадку доцільно робити приб-лизні, більш-менш точні оцінки нелегальної діяльності, використовуючи не прямі, а опосередковані індикатори. В економіці все взаємопов’язано, що дає можливість на основі непрямих показників державної статистики та інших об’єктивних джерел окреслити обсяги і динаміку «тіньового» сектора.

Для підрахунку частки «тіньового» ринку алкогольних напоїв є два підходи, які різняться вихідною статистичною інформацією: 1) підхід, який ґрунтується на даних реалізації алкогольних напоїв у роздрібній торгівлі; 2) розрахунок на даних виробництва, експорту та імпорту алкогольних напоїв. Кожний із цих методичних підходів передбачає врахування динаміки наявно-го населення.

В табл. 1 представлено розрахунок частки нелегального обороту міц-них алкогольних напоїв на основі даних роздрібної торгівлі. Вихідними да-ними для розрахунку були: кількість наявного населення, легальний продаж міцних алкогольних напоїв у торговій мережі і мережі ресторанного госпо-дарства, а також загальновизнана оцінка обсягів «тіньового» ринку у базово-му році (2008 р.). Більшість експертів ринку вважають, що обсяг нелегально-го обороту міцних алкогольних напоїв у 2008 р. складав приблизно 20 %.

В основі розрахунку частки «тіньового» ринку лежить теза про те, що споживання алкогольних напоїв змінюється пропорційно до кількості насе-лення. Тобто воно не залежить від ціни, яка коливається відносно швидко, а скоріше від звичаїв, традицій та інших соціальних факторів, які змінюються достатньо повільно. Таким чином, знаючи обсяг споживання алкогольних напоїв у базовому році і кількість наявного населення у звітному році, можна визначити приблизні обсяги споживання алкоголю у звітному році. Обсяг не-легального споживання визначається як різниця між загальним споживанням і легальним продажем у торговій мережі і мережі ресторанного господарства.

Оцінка обсягів нелегального обігу підакцизних товарів


В табл. 2 показано розрахунок обсягів «тіньового» ринку міцних алко-гольних напоїв на основі офіційних даних про виробництво, експорт та ім-порт. Розрахунок передбачає, що перехідні запаси на кінець року готової про-дукції у виробників і в торгівлі залишаються приблизно однаковими, а вся реалізована на внутрішньому ринку продукція споживається. Таким чином, легальне споживання буде дорівнювати сумі виробництва та імпорту за міну-сом експорту.

В табл. 3 зведено результати обчислення обсягів «тіньового» ринку міцних алкогольних напоїв на основі двох підходів. Як видно з табл. 3, оці-ночні результати дещо різняться між собою, хоча в цілому вказують на одна-кову динаміку. Впродовж 2008-2009 рр. «тіньовий» ринок зростав, а протя-гом 2010-2011 рр. – зменшувався. Відмінними виявились темпи зростання і спаду «тіньової» діяльності.

Оцінка обсягів нелегального обігу підакцизних товарів


Якщо результати за двома підходами помітно різняться між собою, то можливі три варіанти подальшої їх обробки і тлумачення: 1) вибрати з двох підходів один і орієнтуватись на його результати; 2) усереднити результати за двома підходами; 3) на основі наявної додаткової інформації в діапазоні отриманих значень вибрати найбільш реальну оцінку «тіньового» ринку. На нашу думку, найбільш раціональним є третій варіант обробки отриманих ре-зультатів.

Серед наявної додаткової статистичної інформації, яка опосередкова-но свідчать про зростання нелегального обігу алкогольних напоїв і тютюно-вих виробів можна відзначити: 1) частку витрат на алкогольні напої і тютю-нові вироби в структурі кінцевих споживчих витрат домашніх господарств; 2) смертність населення від випадкового отруєння та дії алкоголю; 3) кіль-кість хворих, які перебували на обліку у медичних закладах, на кінець року з діагнозом розладу психіки та поведінки внаслідок уживання алкоголю (алко-голізм і алкогольні психози).

Динаміка цих показників впродовж 2008-2012 рр. вказує на те, що сут-тєвого збільшення нелегального обігу не відбулось. Частка витрат на алкого-льні напої і тютюнові вироби в споживчих витратах домогосподарств зроста-ла, що свідчить про те, що населення у великих обсягах не купувало нелега-льну продукцію. У протилежному випадку частка витрат залишилась би не-змінною або навіть зменшилась. Статистика також не зафіксувала суттєвого збільшення отруєнь сурогатними алкогольними напоями і зростання кількос-ті хворих алкоголізмом і алкогольними психозами. Це дає підстави за реальні значення оцінки брати величини не більші за середні (табл. 3).

Оцінка обсягів нелегального обігу підакцизних товарів


Друкувати
Найбільш популярні матеріали