Факультет економіки та менеджменту Сумського державного університетуФакультет економіки та менеджменту Сумського державного університету (ФЕМ СумДУ) – відома в Україні та за її межами бізнес-школа. За рейтингом Вебометрікс у 2011 р. ФЕМ як бізнес-школа посів 9 місце серед українських ВНЗ та 767 місце в світі. Професорсько-викладацький склад факультету налічує понад 100 викладачів з науковим ступенем і вченим званням.

ФЕМ почав свою історію у травні 1991 року, коли здійснив перший набір студентів за двома спеціальностями: «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій». Сьогодні факультет готує фахівців економічного профілю за спеціальностями: «Адміністративний менеджмент», «Бізнес-адміністрування», «Державна служба», «Економіка довкілля та природних ресурсів», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій», «Управління інноваційною діяльністю», «Управління проектами», «Фінанси та кредит».

Місія ФЕМ – підготовка висококваліфікованого, відповідального, компетентного, конкурентноздатного на ринку праці фахівця з економіки та менеджменту, який вільно володіє професією, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, з високим рівнем соціальної та професійної мобільності.

Викладачі, науковці та студенти ФЕМ плідно співпрацюють з іноземними партнерами з Австрії, Бельгії, Білорусії, Болгарії, Бразилії, Вірменії, Італії, Канади, Латвії, Молдови, Німеччини, Нової Зеландії, Польщі, Росії, США, Чехії, Швеції, Японії.

Факультет економіки та менеджменту Сумського державного університетуДекан факультету – доктор економічних наук, професор Прокопенко Ольга Володимирівна.

Наукова спрямованість ФЕМ
надає широкі можливості для здійснення наукової діяльності. Динамічно розвиваються наукові школи:
Економіка природокористування (засновник – д.е.н., проф. О.Ф. Балацький)
Дослідження фундаментальних основ сталого розвитку та інформаційного суспільства (керівник – д.е.н., проф. Л.Г. Мельник)
Маркетинг та менеджмент інновацій (керівник – д.е.н., проф. С.М. Ілляшенко)
Еколого-економічні проблеми теплоенергетики, управління емісією атмосферного повітря на міждержавному рівні (керівник – д.е.н., проф. О.М. Теліженко)

За результатами наукової та навчально-методичної діяльності ФЕМ публікуються підручники, навчальні посібники та монографії.

На ФЕМ працює спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Видаються 4 наукові журнали: «Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка», «Проблеми і перспективи управління в економіці», «Механізм регулювання економіки», «Маркетинг і менеджмент інновацій».

На базі ФЕМ СумДУ створено Науково-дослідний Інститут економіки розвитку (ІЕР) Сумського державного університету МОН та НАН України, діє Академiя пiдприємництва i менеджменту України та центри: Центр економiчних дослiджень, Центр інтелектуального розвитку, Центр маркетингових досліджень.

Сьогодні ФЕМ СумДУ – це:
• 20-річний досвід роботи на освітньому ринку;
• розгалужені міжнародні зв’язки, лекції іноземних професорів, можливість стажування за кордоном;
• можливість отримати військове звання офіцера запасу на військовій кафедрі СумДУ;
• можливість навчатися за дуальними планами за напрямами «Інформатика» та «Право»;
• можливість отримання подвійного диплому в магістратурі країн Європейського Союзу;
• відповідність вимогам Болонської конвенції і визнання дипломів у США та Європі;
• можливість продовжити навчання в аспірантурі й одержати вчений ступінь, визнаний у Європейських країнах (PhD);
• доктори наук зі світовим ім’ям та викладачі з досвідом практичної роботи;
• викладачі, які є авторами підручників, за котрими навчається вся Україна;
• постійна співпраця з роботодавцями;
• навчання трьома мовами: українською, російською, англійською;
• студенти з близько 15 країн;
• конкурентоспроможні випускники;
• наукові розробки для бізнесу, тренінги для керівників підприємств і бізнесменів;
• студенти, які є переможцями олімпіад, конкурсів, стипендіатами Кабінету міністрів України, Президента України, Верховної Ради України, Вченої ради СумДУ, професора Балацького О.Ф. тощо;
• можливість брати участь у міжнародних конференціях, наукових дослідженнях та публікувати їх результати та інше.

ФЕМ бере активну участь у міжнародних освітянських та програмах обміну студентів, грантових програмах, організовує стажування аспірантів і викладачів за кордоном.

Випускові кафедри готують українською, російською та англійською мовами фахівців економічного профілю за 10 спеціальностями.

На ряд магістерських програм мають право вступу бакалаври будь-яких напрямів, у тому числі на місця бюджетного фінансування.

Випускники мають можливість отримати міжнародний сертифікат IES.

До складу ФЕМ СумДУ входять 5 кафедр:

Кафедра економіки та бізнес-адміністрування
Завідувач кафедри: Мельник Леонід Григорович.

Кафедра економічної теорії
Завідувач кафедри: Прокопенко Ольга Володимирівна

Кафедра маркетингу та інноваційної діяльності
Завідувач кафедри: Ілляшенко Сергій Миколайович

Кафедра управління
Завідувач кафедри: Теліженко Олександр Михайлович

Кафедра фінансів і кредиту
Завідувач кафедри: Боронос Володимир Миколайович

Адреса:
Факультет економіки та менеджменту

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
м. Суми, Україна, 40007

Офіційний сайт: fem.sumdu.edu.ua


Друкувати
Найбільш популярні матеріали