Перспективи розвитку харчової промисловості прикордонного регіону

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ

PERSPECTIVES OF THE BORDER REGION’S FOOD INDUSTRY DEVELOPMENT

Антоніна ГОРДІЙЧУК
,
кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Antonina GORDIYCHUK,
PhD in Economics,
Lutsk National Technical University

У статті розглядаються проблеми розвитку харчової промисловості в посткризовий період. Аналізуються основні тенденції виробництва харчових продуктів та їх експорту підприємствами Волинської області. Обґрунтовуються пріоритетні напрями розвитку продовольчого підкомплексу регіону шляхом створення інтегрованих підприємницьких структур на базі підприємств харчової промисловості й виробників сільськогосподарської продукції. Пропонуються шляхи розбудови оптових продовольчих ринків і формування маркетингово-збутових систем.

The problems of the food industry in the post-crisis period are examined. The basic trends in food production and export enterprises in Volyn’ region are analysed. We substantiated the priority areas of food sub complex of the region by creating integrated business structures based on the food industry and agricultural producers. Ways to development wholesale food markets and forming marketing and sales systems are offered.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали