Шляхи вдосконалення податкового контролю: погашення податкового боргу

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ: ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ

WAYS TO IMPROVE TAXING CONTROL: TAX DEBT RETIREMENT

Ігор ГРИНІВ
,
ДВНЗ «Криворізький університет»

Igor GRYNIV,
State Higher Educational Institution «Kryvyi Rih National University»

У статті розглянуто шляхи вдосконалення податкового контролю в частині примусового стягнення (погашення) податкового боргу платників податків. Проаналізовано стан роботи податкових органів державного та регіонального рівня щодо роботи з погашення податкового боргу. Розглянуто проблемні питання застосування податковими органами адміністративного арешту активів та здійснення опису майна платника податків. Запропоновано новий концептуальний підхід до визначення терміну «дата виникнення податкової застави». Розглянуто шляхи погашення податкового боргу у підприємств-«транзитерів» та «податкових ям» шляхом списання кредиторської заборгованості підприємств-«вигодонабувачів».

The ways to perfect taxing control were considered in the article: in part of the forced penalty (redemption) of taxpayers` tax debt. The state of tax organs` work into state and regional level was analyzed, in relation to work on redemption of tax debt. Problem questions were considered in relation to application of administrative assets arrest and realization tax organs` description property of taxpayer. The new conceptual going was offered near determination of term «date of tax mortgage». The ways of tax debt retirement were considered at the enterprises of «transiter» and «tax pits», by amortization of enterprises-«beneficiary party» account payable.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали