Концепція системи управління якістю статистичної інформації в органах державної статистики України

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

FRAMEWORK FOR THE STATISTICAL INFORMATION QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE UKRAINIAN STATISTICAL AUTHORITY

Оксана ГОНЧАР
,
кандидат економічних наук,
Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ

Oksana HONCHAR,
PhD Economics,
State Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv

У статті розглянуто концептуальні питання системи управління якістю (СУЯ) статистичної інформації в органах державної статистики України. Концептуально СУЯ в органах державної статистики України має формуватись на засадах повного управління якістю, моделі досконалості, Кодексу діяльності європейської статистики та стандартах ISO 9000. Досліджено складнощі впровадження TQM на підприємствах державного сектору, таких як органи державної статистики, проблемні питання впровадження СУЯ в органах державної статистики України, елементи СУЯ в органах державної статистики за ступенем розроблення. Запропоновано механізми успішного впровадження СУЯ в органах державної статистики.

In the paper conceptual issues for a statistical information quality management system (QMS) in the Ukrainian statistical authority are considered. Conceptually QMS in the Ukrainian statistical authority should be formulated on the base of TQM, EFQM Excellence Model, European Statistics Code of Practice, ISO 9000 standards. Problems of TQM implementation in state enterprises such as statistical authority enterprises, questions of QMS implementation, and elements of QMS in the Ukrainian statistical authority by degree of development are investigated. Mechanisms of successful quality management system integration in the Ukrainian statistical authority are developed.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали