Мережевий принцип організації інноваційної інфраструктури

МЕРЕЖЕВИЙ ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

NETWORK-BASED PRINCIPLE OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE

Кирило СІЧКАРЕНКО
,
кандидат географічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Kyrylo SICHKARENKO,
PhD Geography,
Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv

У статті розкриваються питання організації компонентів інноваційної інфраструктури України на основі мережевої моделі. Досліджуються методологічні основи формування взаємодії учасників такого утворення. Зіставляється досвід розбудови аналогічних інституцій у країнах ЄС та особливості української практики у даній сфері інноваційної економіки.

The article is about organization the innovation infrastructure’s components in Ukraine based on network model. The methodological foundations of participants’ formation in the interaction of such entity are investigating. Also it is compared the experience of building similar institutions in EU countries and especially Ukrainian practice in the field of innovative economy.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали