Оцінка соціо-економіко-екологічного стану території як передумова формування ефективної стратегії сталого розвитку басейну річки Горинь

ОЦІНКА СОЦІО-ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ЕфЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ГОРИНЬ

EVALUATION OF SOCIO-ECONOMIC-ECOLOGICAL STATE OF THE AREA AS THE REASON OF THE FORMATION EFFECTIVE STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE RIVER HORYN BASIN

Олександр КЛИМЕНКО
,
кандидат технічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Oleksandr KLYMENKO,
PhD in Technics,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Богдан КОРОЛЬ,
кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Bohdan KOROL’,
PhD in Economics,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Проведено інтегральну оцінку розвитку території басейну річки Горинь за даними кількісного та якісного оцінювання досягнутого розвитку адміністративних районів за напрямами соціального, економічного та екологічного розвитку. На основі результатів оцінки соціо-економіко-екологічного розвитку районів запропоновано стратегічні орієнтири розвитку території в межах басейну річки Горинь. Обґрунтовано вибір стратегії забезпечення сталого розвитку території басейну річки та покращення якості поверхневих вод.

Integral evaluation of the development of the river Horyn basin areas has been made according to the data of quantitative and qualitative indices of the achieved development of the administrative districts as for the trends of their social, economic and ecological progress. Strategic orientation points of the areas development within the river Horyn basin have been suggested based on the results of the evaluation socio-economic-ecological development of the districts. The choice of the strategy of ensuring sustainable development of the river basin area and the improvement of the surface water quality is substantiated.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали