Методологічні засади оцінки впливу заробітної плати на відтворення людського потенціалу регіонального соціально-економічного простору

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

METHODOLOGICAL BASES OF ASSESSING THE INFLUENCE OFWAGE ON REPRODUCTION OF HUMAN POTENTIAL OF THE REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC AREA

Микола БУТКО
,
доктор економічних наук,
Чернігівський національний технологічний університет

Mykola BUTKO,
Doctor of Economics,
Chernigiv National Technological University

Альона РЕВКО,
Чернігівський національний технологічний університет

Alyona REVKO,
Chernigiv National Technological University

Обґрунтовано систему методологічних принципів та розроблено авторську методику оцінювання інвестиційної спроможності заробітної плати домогосподарств. Апробація цієї методики дозволила дослідити, як у структурі доходів населення змінюється інвестиційна складова заробітної плати, яка може бути спрямована на розвиток та відтворення людського потенціалу регіонів України у порівнянні з деякими європейськими країнами. Запропоновано власне визначення інвестиційної спроможності заробітної плати.

The system of methodological principles has been substantiated and the author’s method of evaluating investment capability of wage households has been worked out. Approbation of this method allowed investigating how in the structure of incomes the investment component of wages that can be directed at development and reproduction of the human potential of the regions in Ukraine compared to some European countries changes. The own definition of the investment capability of wage has been suggested.


Друкувати
Silvany
Група: Гості 16 декабря 2014 16:00
1


What liiabetrng knowledge. Give me liberty or give me death.
Найбільш популярні матеріали