Державна стратегія інтелектуалізації аграрної економіки

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

STATE STRATEGY OF AGRARIAN ECONOMY INTELLECTUALIZATION

Юрій ОРЕХІВСЬКИЙ
,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Yuriy OREKHIVSKY,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Досліджується механізм державного забезпечення розширеного відтворення інтелектуального потенціалу і капіталу національної аграрної сфери господарства. У форматі посилення інтелектуалізації економіки як новітньої тенденції, характерної насамперед для розвинутих країн, обґрунтовується актуальна необхідність концентрованого впливу держави, системного здійснення інституціональних заходів щодо інтелектуалізації життєвоважливішої аграрної праці та виробництва. В економічній політиці трактується як пріоритетна стратегія розвитку людського фактору, для якого визначальною рушійною силою постають креативні ідеї, знання, творчість, інші енергетичні можливості розуму як невичерпний актив і нематеріальний ресурс інноваційної трудової діяльності на землі.

The mechanism of the state providing of extended recreation of intellectual potential and capital of the national agrarian sphere of economy is investigated. In the format of strengthening of intellectualization economy as the newest tendency, typical, first of all, for the developed countries, an actual necessity of the concentrated influence of the state, system realization of institutional measures is grounded in relation to intellectualization important human of agrarian labour and production. The strategy of development of human factor, for creativity ideas, knowledge, work, motive force, is interpreted in economic politics by priority, other power possibilities of mind as inexhaustible asset and non-material resource of innovative labour activity.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали