Заощадження як джерело зростання обсягу національного багатства

ЗАОЩАДЖЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗРОСТАННЯ ОБСЯГУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА

SAVINGS AS A SOURCE OF NATIONAL WEALTH GROWTH

Ірина БОБУХ
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Iryna BOBUKH,
Doctor of Economics,
Institute for Economy and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Висвітлено особливості формування заощаджень, у т.ч. скоригованих чистих заощаджень як ендогенного джерела зростання обсягу національного багатства в Україні та країнах світу. Обґрунтовано роль національного багатства як інтегрального індикатора сталого розвитку. Запропоновано відображати процеси заощадження та нагромадження за всіма видами капіталу, які входять до складу національного багатства: людського, природно-ресурсного, основного, соціального й екологічного капіталу, а також елементів фінансового капіталу, які впливають на обсяг національного багатства.

The peculiarities of savings formation, including adjusted net savings as endogenous sources of growth of national wealth in Ukraine and worldwide, are highlighted. The role of national wealth as an integral indicator of sustainable development is justified. It is suggested to display the process of saving and accumulation on all types of capital that are part of national wealth: human capital, natural resources, fixed, social, environmental capital and financial capital elements that affect the amount of national wealth.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали